KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sentetik çim halı satın alınacaktır

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01013120
Şehir : Ankara / Keçiören
Semt-Mahalle : KALABA MAH. / KALABA
Yayınlandığı Gazeteler

ZAFER 19.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/281958
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 KALEM SENTETİK ÇİM HALI MAL ALIMI SENTETİK ÇİM HALI (55 mm hav boyunda 11000 d-tex) 12.000 m2 SENTETİK ÇİM HALI (40 mm hav boyunda 8800 d-tex) 5.000 m2 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.07.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KALABA MAH. CUMHURİYET CAD. NO:1 KEÇİÖREN ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KEÇİÖREN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ


SENTETİK ÇİM HALI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/281958

1-İdarenin

a) Adresi

:

KALABA MAH. CUMHURIYET CAD. No:1 06290 KALABA KEÇİÖREN/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3123611065 - 3123618971

c) Elektronik Posta Adresi

:

parkvebahceler@kecioren.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 KALEM SENTETİK ÇİM HALI MAL ALIMI SENTETİK ÇİM HALI (55 mm hav boyunda 11000 d-tex) 12.000 m2 SENTETİK ÇİM HALI (40 mm hav boyunda 8800 d-tex) 5.000 m2
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

KEÇİÖREN BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN YÜRÜYÜŞ YOLLARI VE SAHALAR

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 45 gün içinde yüklenici teslimi gerçekleştirecektir. Teslimatlar idarenin talebi doğrultusunda peyder pey alınacak olup ay içerisinde montajı tamamlanan yerlerin kabulü yapılarak tahakkuka bağlanacaktır. Malzeme sipariş verildikten sonra en geç 10 gün içerisinde döşemesi yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

KALABA MAH. CUMHURİYET CAD. NO:1 KEÇİÖREN ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

12.07.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1- İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler şunlardır.
İstekli imalatçı ise aşağıda belirtilen belgelerden her hangi biri ile imalatçı olduğunu tesvik edecektir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalata Yeterlilik Belgesi
d) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Yerli Malı Belgesi
e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
2- İstekli yetkili satıcı aşağıda belirtilen belgeyi teklif mektubu ile birlikte sunacaktır.
-- Bayisi olduğu üretici veya imalatçı firmadan alınan Yetkili Satıcı Belgesi

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

Yetkili Bayii ve Satıcı Belgesi, Kapasite raporu, TSE TSEK Kalite Belgeleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Garanti Belgesi asıllarını veya noter tasdikli suretlerini sunacaktır. Bu belgeleri sunmayan İsteklilerin Teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İdareye istekli tarafından ihale tarihinden en az 1 iş günü öncesi mesai bitimine kadar İstenilen sentetik çim halı 50*50 cm ebatlarında birer parça üzerleri etiketlenerek (Malzemenin Adı ve İstekli Ünvan Bilgileri) İdarenin Ovacık Hizmet Birimleri Deposuna teslim edilecek olup teslim edildiğine dair idare tarafından düzenlenen ''Numune Teslim Tutanağı '' istekli tarafından teklif zarfı içinde ihale komisyonuna sunulacaktır. İstekli tarafından sunulan numuneler gerek görülmesi halinde ihale komisyonu tarafından incelenecek idarenin istediği numunelere uygun olmaması durumunda telkif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak SENTETİK ÇİM HALI alım satımı yapan ve bu işle ilgili İş Deneyim Belgeleri bulunan isteklilerin İş Deneyimleri kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KALABA MAH. CUMHURİYET CAD. NO:1 KEÇİÖREN ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR