SPOR HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sem spor malzemesi alınacaktır

SPOR HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01063190
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

GÜÇLÜ ANADOLU 09.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/483053
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2.000 adet Eşofman Takımı (1.550 adet erkek ,450 adet kadın) 2.000 adet Polo Yaka Tişört, 2.000 adet V Yaka Tişört, 2.000 adet Bisiklet Yaka Tişört (1.550 adet erkek ,450 adet kadın) , 1.550 adet Şort, 450 adet Tayt Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.10.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Kat:8 E Blok Altındağ/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SPOR HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

SEM Spor Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/483053

1-İdarenin
a) Adresi : Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi 13 ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 03125967360 -
c) Elektronik Posta Adresi : sgm@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2.000 adet Eşofman Takımı (1.550 adet erkek ,450 adet kadın) 2.000 adet Polo Yaka Tişört, 2.000 adet V Yaka Tişört, 2.000 adet Bisiklet Yaka Tişört (1.550 adet erkek ,450 adet kadın) , 1.550 adet Şort, 450 adet Tayt
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İdaremizin belirteceği yer veya yerlere
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren 21 gün içerisinde İdarenin belirteceği yer veya yerlere malzemeler teslim edilecektir. Ancak idare uygun gördüğü takdirde malzemelerin kısmi kabulü yapılabilecek ve hakedişler 120 (yüzyirmi) gün içerisinde kısmi kabul tutarında düzenlenerek ödenebilecektir. Teknik şartnameye uygun olmadığı sonradan anlaşılan malzemeler, her türlü maliyeti yükleniciye ait olmak üzere teknik şartnameye uygun olarak 15 (onbeş) gün içerisinde değiştirilecektir. Aksi takdirde sözleşmedeki cezai hükümler işletilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Kat:8 E Blok Altındağ/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 31.10.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif zarfları ile beraber her üründen 1'er adet numune sunacaklardır.
İsteklilerce sunulacak olan malzemeler için akredite edilmiş bir laboratuardan alınmış, imalatta kullanılacak kumaşın IARC (Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı) tarafından kabul edilen normlara uygun olduğuna dair kanserojen ve tehlikeli madde içermediğine dair test raporunu teklif dosyasının içerisinde sunacaktır.
Raporun ihale ilan tarihindne sonra alınmış olması gerekmektedir.
İdare uygun gördüğü takdirde giderleri istekli/isteklilerce karşılanması kaydıyla ayrıca labaratuvar analizi yaptırabilecektir.
Sonuç ilanının Kamu İhale Bülteninde yayımlanmasından itibaren 15 gün içerisinde alınmayan numunelerden idaremiz sorumlu olmayacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Spor malzemelerine ait her türlü satış benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Kat:8 E Blok Altındağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR