BELSAN İMAR İNŞAAT GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.

Şehir içi toplu taşıma otobüsleri için filtre alınacaktır

BELSAN İMAR İNŞAAT GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873474
Şehir : Şanlıurfa
Yayınlandığı Gazeteler

ŞANLIURFA 08.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/481911
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5740 Adet Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüsleri İçin Filtre Aımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Paşa Bağı Mah. Şutim yanı 720. Sokak No:13 Belsan Otobüs Garajı Depo ve Piazza Karşısı Müze Otopark altı Depo
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.10.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Paşabağı Mahallesi 720. Sok. No: 13 Belsan Otobüs Garajı Merkez Bina Satınalma Birimi Haliliye ŞANLIURFA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA OTOBÜSLERİ İÇİN FİLTRE ALIMI
BELSAN İMAR İNŞAAT G IDA SAN.VE TİC. A.Ş.


ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA OTOBÜSLERİ İÇİN FİLTRE alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/481911
1-İdarenin
a) Adresi : Paşabağı Mahallesi 720. Sok. No:13 Belsan Otobüs Garajı HALİLİYE/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4143135556 - 4143125389
c) Elektronik Posta Adresi : belsan@belsan.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5740 Adet Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüsleri İçin Filtre Aımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Paşa Bağı Mah. Şutim yanı 720. Sokak No:13 Belsan Otobüs Garajı Depo ve Piazza Karşısı Müze Otopark altı Depo
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen 365 gün içerisinde teknik şartnamede belirtilen teslimat programına göre peyder pey alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Paşabağı Mahallesi 720. Sok. No: 13 Belsan Otobüs Garajı Merkez Bina Satınalma Birimi Haliliye ŞANLIURFA
b) Tarihi ve saati : 30.10.2018 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a- Sanayi Sicil Belgesi,
b-Meslek Odası tarafından düzenlenen Yeterlilik Belgesi,
c-Meslek Odası tarafından düzenlenen Kapasite Raporu,
ç-Meslek Odası tarafından düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d-Alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak iligili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlen ve üretici veya imalatcı olduğunu gösteren belgeler
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a-Ürünlerin ait orjinal katalogları, broşür ve resimleri olacaktır,
b-Teknik Şartname maddelerine sırası ile orjinal katalogları üzerinden madde madde işaretlenip cevap verecektir,
c-İş ortaklığında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri ,birkaçı, veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak ön yeterlilik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılan düzenleme çerçevesinde; numune ,teknik bilgilerin yer aldığı katalog,teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotograf sunulur.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Belsan A.Ş. İhale ve Satınalma Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 300 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 350 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Ziraat Bankası Girişimci Şanlıurfa Şubesi TR280001002266524836935002 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Paşabağı Mahallesi 720. Sok. No: 13 Belsan Otobüs Garajı Merkez Bina Satınalma Birimi Haliliye ŞANLIURFA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR