İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sebze ve meyve ürünleri satın alınacaktır

İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01200566
Şehir : İstanbul / Zeytinburnu
Yayınlandığı Gazeteler

SON AN 30.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/386134
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yaş Sebze ve Meyve Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.08.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Polisevi Şube Müdürlüğü(PEKOM) Toplantı Salonu Maltepe Mah. Eski Çırpıcı Yolu No:6 Zeytinburnu/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

1 KISIM YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIMI

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVLERİ

1 Kısım Yaş Sebze ve Meyve Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/386134

1-İdarenin
a) Adresi : Maltepe Mahallesi Eski Çırpıcı Yolu No:6 34010 Tozkoparan ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124845800 - 2124845878
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma.polisevi@iem.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Yaş Sebze ve Meyve Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (PEKOM), ORTAKÖY POLİSEVİ TESİSİ, BEYLERBEYİ POLİSEVİ TESİSİ, BAYRAMPAŞA ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ, ÜSKÜDAR ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ VE BALTALİMANI POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİ DEPOLARINA TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihleri : POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (PEKOM),ORTAKÖY POLİSEVİ TESİSİ, BEYLERBEYİ POLİSEVİ TESİSİ, BAYRAMPAŞA ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ, ÜSKÜDAR ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ VE BALTALİMANI POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİ DEPOLARINA İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 4 AY BOYUNCA PEYDER PEY TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Polisevi Şube Müdürlüğü(PEKOM) Toplantı Salonu Maltepe Mah. Eski Çırpıcı Yolu No:6 Zeytinburnu/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 13.08.2020 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Polisevi Şube Müdürlüğü(PEKOM) Satınalma Büro Amirliği: Maltepe Mah. Eski Çırpıcı Yolu Sk. No:6 Zeytinburnu/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü Emniyet Genel Müdürlüğü Polisevleri
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR