2. ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI

Sebze ve meyve ürünleri satın alınacaktır

2. ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01154202
Şehir : Kahramanmaraş / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

KAHRAMANMARAŞ''TA BUGÜN 20.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/144114
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
SEBZE-MEYVE (20 KISIM) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.04.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
2'nci Zh.Tug.K.Yrd.lığı İhale Komisyon Bşk.lığı İslahiye / Gaziantep
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SEBZE-MEYVE ALIMI (20 KISIM)
2'NCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

SEBZE-MEYVE ALIMI (20 KISIM) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/144114

1-İdarenin

a) Adresi

:

Gazipaşa Mah.Gazi Kışlası Kışla Cad. 46100 DULKADİROĞLU/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası

:

03442210008-2219689 - 3442210010

c) Elektronik Posta Adresi

:

msonaeren@kkk.tsk.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

SEBZE-MEYVE (20 KISIM)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı Tşn.Tük.-231 Mal Saymanlığına Depolarına/KAHRAMANMARAŞ teslim edilecektir.

c) Teslim tarihleri

:

KISIM-1 HIYAR 2.500 KG.01 Mayıs 2020 -31 Ekim 2020 tarihleri arasında, KISIM-2 DOMATES 5.000 KG. 01 Mayıs 2020 -31 Ekim 2020 tarihleri arasında, KISIM-3 TAZE BİBER 2.000 KG.01 Mayıs 2020 -31 Ekim 2020 tarihleri arasında, KISIM-4 YAZLIK KABAK 1.500 KG.01 Mayıs 2020 -31 Ekim 2020 tarihleri arasında, KISIM-5 PATLICAN 3.000 KG. 01 Haziran 2020 -31 Ekim 2020 tarihleri arasında, KISIM-6 PATATES 15.000 KG.01 Mayıs 2020 -30 Nisan 2021 tarihleri arasında, KISIM-7 KURU SOĞAN 7.000 KG.01 Mayıs 2020 -30 Nisan 2021 tarihleri arasında, KISIM-8 SARIMSAK 150 KG.01 Mayıs 2020 -30 Nisan 2021 tarihleri arasında, KISIM-9 MAYDANOZ 6.000 DEMET, 01 Mayıs 2020 -30 Nisan 2021 tarihleri arasında, KISIM-10 MARUL 6.000 ADET, 01 Mayıs 2020 -30 Nisan 2021 tarihleri arasında, KISIM-11 LİMON 7.500 KG. 01 Mayıs 2020 -30 Nisan 2021 tarihleri arasında, KISIM-12 ÇİLEK 1.000 KG.01 Mayıs 2020 -15 Haziran 2020 tarihleri arasında, KISIM-13 TAZE KİRAZ 1.500 KG.01 Haziran 2020 -31 Temmuz 2020 tarihleri arasında, KISIM-14 KARPUZ 6.500 KG.01 Haziran 2020 -30 Eylül 2020 tarihleri arasında, KISIM-15 KAVUN 7.000 KG.01 Haziran 2020 -31 Ekim 2020 tarihleri arasında, KISIM-16 KAYISI 1.250 KG.01 Haziran 2020 -31 Ağustos 2020 tarihleri arasında, KISIM-17 ERİK 1.500 KG. 01 Haziran 2020 -30 Eylül 2020 tarihleri arasında, KISIM-18 SOFRALIK ÜZÜM 2.300 KG. 01 Temmuz 2020 -31 Ekim 2020 tarihleri arasında, KISIM-19 ŞEFTALİ 1.300 KG.01 Temmuz 2020 -30 Eylül 2020 tarihleri arasında, KISIM-20 ARMUT 2.500 KG. 01 Ağustos 2020 -30 Kasım 2020 tarihleri arasında,İHTİYAÇLAR NİSPETİNDE TEBLİGATLI olarak yapılacaktır. Herhangi bir sebeple sözleşmenin öngörülenden daha geç yürürlüğe girmesi halinde ise sözleşmenin imzalandığı tarihten sonraki ilk iş gününde mal teslim edilecek/işe başlanacak ve iş belirtilen tarihte sona erecektir. Yükleniciye bu madde gereği ayrıca işe başlama tebligatı çekilmeyecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

2'nci Zh.Tug.K.Yrd.lığı İhale Komisyon Bşk.lığı İslahiye / Gaziantep

b) Tarihi ve saati

:

07.04.2020 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 2'nci Zh.Tug.K.Yrd.lığı İhale Komisyon Bşk.lığı İslahiye / Gaziantep adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR