İSKİLİP AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

Sebze ve meyve ürünleri alınacaktır

İSKİLİP AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01116032
Şehir : Çorum / İskilip
Semt-Mahalle : HACIPİRİ MAH. / İSKİLİP
Yayınlandığı Gazeteler

İSKİLİP 15.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İSKİLİP GÜNDEM 15.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/19630
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
22 Kalem Meyve ve Sebze Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.01.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumu Toplantı Salonu - Hacıpiri Mah. Kazanlı Cad. No:39 İskilip/ÇORUM
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SEBZE VE MEYVE
İSKİLİP AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU


Sebze ve Meyve alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/19630

1-İdarenin

a) Adresi

:

Hacıpiri Mah. Kazanlı Cad. No:39 İSKİLİP/ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası

:

3645116011 - 3645112004

c) Elektronik Posta Adresi

:

iskilip.acik@adalet.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı

:

22 Kalem Meyve ve Sebze
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumu Genel Bütçe Ambarı Depoları - Hacıpiri Mah. Kazanlı Cad. No:39 İskilip/ÇORUM

c) Teslim tarihleri

:

Sözleşmenin süresi sözleşme imzalanmasına müteakip 180 takvim günüdür. İdarenin ihtiyaçları doğrultusunda sipariş listeleri oluşturularak, bu sözleşmenin 2.2. maddesinde yer alan yüklenicinin bildireceği faks veya elektronik posta adresi üzerinden her hafta cuma günleri (cuma günü resmi tatil olması durumunda bir önceki mesai gününde) yüklenici firmaya bildirim yapılacaktır. Bildirim yapıldıktan sonra takip eden haftanın ilk günü olan pazartesi günleri istenilen miktarlarda artırım veya azaltım yapılmaksızın yüklenici tarafından ambarlara taşınım ve istiflenmesi yapılacaktır. İlk sipariş sözleşme imzalanmasına müteakip bildirilecektir. Yüklenici istenilen ürünleri haftanın her pazartesi günü saat 09:00-12:00 ile 13:00-16:00 saatleri arasında getirecek, hafta sonu veya bu saatler haricinde kesinlikle mal kabulü yapılmayacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumu Toplantı Salonu - Hacıpiri Mah. Kazanlı Cad. No:39 İskilip/ÇORUM

b) Tarihi ve saati

:

24.01.2020 - 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumu - Hacıpiri Mah. Kazanlı Cad. No:39 İskilip/ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR