ÇERKEZKÖY KKK. 3. ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

Sebze ve meyve satın alınacaktır

ÇERKEZKÖY KKK. 3. ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01038074
Şehir : Tekirdağ / Çerkezköy
Yayınlandığı Gazeteler

ÇERKEZKÖY HABER 20.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/387733
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
12 KISIM GIDA MADDESİ ALIMI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
:3’üncü Zh.Tug. İhale Komisyon Başkanlığı-Çerkezköy / TEKİRDAĞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
3’ ÜNCÜ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI
İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI
ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ

ÇERKEZKÖY 3. ZH.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
12 KISIM SEBZE VE MEYVE ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/387733

1-İdarenin
a) Adresi :Fatih Mah.Akın Akın Cd. Subay Loj. İhale Komisyon Başkanlığı 59500 ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası :2827268743 - 2827269332
c) Elektronik Posta Adresi :ihale3zhtug@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :12 KISIM GIDA MADDESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Taşınır (Tüketilebilir)-104 Mal Saymanlığı Yiyecek Depoları- ÇERKEZKÖY /TEKİRDAĞ
c) Teslim tarihi :SAYMANLIKÇA YAPILACAK TEBLİGATLARA GÖRE; ELMA: 01 Ekim 2019-30 Mayıs 2020 tarihleri arasında, PORTAKAL: 01 Aralık 2019-01 Mayıs 2020 tarihleri arasında, MANDALİNA: 01 Kasım 2019-28 Şubat 2020 tarihleri arasında, AYVA: 01 Ekim 2019 ile 31 Mart 2020 tarihleri arasında, ISPANAK: 01 Kasım 2019-31 Mart 2020 tarihleri arasında, KARNABAHAR: 01 Kasım 2019-31 Mart 2020 tarihleri arasında, BEYAZ BAŞLAHANA: 01 Kasım 2019-31 Mart 2020 tarihleri arasında, PIRASA: 01 Kasım 2019-31 Mart 2020 tarihleri arasında, HAVUÇ: 01 Ekim 2019 ile 30 Mayıs 2020 tarihleri arasında, TURP: 01 Kasım 2019 - 30 Nisan 2020 tarihleri arasında, KIRMIZI BAŞLAHANA: 01 Kasım 2019-31 Mart 2020 tarihleri arasında, KESTANE KABAĞI: 01 Kasım 2019-31 Mart 2020 tarihleri arasında, GÜNLÜK İHTİYAÇLAR NİSPETİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :3’üncü Zh.Tug. İhale Komisyon Başkanlığı-Çerkezköy / TEKİRDAĞ
b) Tarihi ve saati :10.09.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 3’üncü Zh.Tug. İhale Komisyon Başkanlığı-Çerkezköy / TEKİRDAĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR