HV.K.K. ALEMDAĞ 15. FÜZE ÜS KOMUTANLIĞI

Sebze ve meyve alınacaktır

HV.K.K. ALEMDAĞ 15. FÜZE ÜS KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00963646
Şehir : İstanbul / Çekmeköy
Yayınlandığı Gazeteler

SON AN 15.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/108449
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
EK'Lİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR. (24 KALEM SEBZE VE MEYVE ALIMI) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
15'İNCİ FÜZE ÜS KOMUTANLIĞI-MALZEME YÖNETİM KOMUTANLIĞI YERLEŞKESİ- İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ALEMDAĞ / İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SEBZE VE MEYVE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
15.FÜZE ÜS K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI


24 KALEM YAZLIK SEBZE VE MEYVE ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/108449

1-İdarenin
a) Adresi : ALEMDAĞ MAHALLESİ HAVACILAR CADDESİ NO:20 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2163123982 - 2163120276
c) Elektronik Posta Adresi : alpaybukiran_1986@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : EK'Lİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR. (24 KALEM SEBZE VE MEYVE ALIMI)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 15'inci Füze Üs Komutanlığı / Genel Malzeme Komutanlığı / İaşe Depoları Alemdağ / İSTANBUL
c) Teslim tarihleri : Taahhüt konusu mallar sözleşmenin idare ve yüklenici tarafından imzalanmasını müteakip 210 (İkiyüzon) takvim günü içerisinde günlük/haftalık/aylık ihtiyaçlar nispetinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : 15'İNCİ FÜZE ÜS KOMUTANLIĞI-MALZEME YÖNETİM KOMUTANLIĞI YERLEŞKESİ- İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ALEMDAĞ / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 11.04.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı 15'İNCİ FÜZE ÜS KOMUTANLIĞI-MALZEME YÖNETİM KOMUTANLIĞI YERLEŞKESİ- İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ALEMDAĞ / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 15'İNCİ FÜZE ÜS KOMUTANLIĞI-MALZEME YÖNETİM KOMUTANLIĞI YERLEŞKESİ- İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ALEMDAĞ / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR