KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TATBİKAT MERKEZ KOMUTANLIĞI

Sebze satın alınacaktır

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TATBİKAT MERKEZ KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907103
Şehir : Ankara / Şereflikoçhisar
Yayınlandığı Gazeteler

HİSAR 30.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018 / 597288
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
K.K. Tatb.Mrk.K.lığına : Ek/A alıma ait diğer bilgiler çizelgesinde belirtilmiştir. Muhtelif Sebze Alımı ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokumanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
K.K. Tatb.Mrk.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı İhale solunu Şereflikoçhisar /ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
KARA KUVVETLERİ TATBİKAT MERKEZİ KOMUTANLIĞI

MUHTELİF SEBZE ALIMI (5 KALEM) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası 2018 / 597288


ihale tarihi: 14 Aralık 2018 Saat 10:00
1-İdarenin

  1. Adresi: Sanayi Mah. Metin Şanal Bulvarı 06950 Şereflikoçhisar /ANKARA

  2. Telefon ve belgegeçer numarası:312 687 17 52/312 687 84 00

2-İhalenin konusu malın:


a)Niteliği, türü ve miktarı: K.K. Tatb.Mrk.K.lığına : Ek/A alıma ait diğer bilgiler çizelgesinde belirtilmiştir. Muhtelif Sebze Alımı ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokumanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.


b)Teslim yeri ve tarihleri K.K. Tatb.Mrk.K.lığı Şereflikoçhisar /ANKARA 01 ocak 2019 – 31 aralık 2019 tarihleri arasında ihale dokümanı Ek-A da (Alıma Ait Diğer Bilgiler) belirtilen teslim programına uygun olarak teslimat yapılacaktır.


3-İhalenin
a)Yapılacağı yeri, tarihi ve saati: K.K. Tatb.Mrk.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı İhale solunu Şereflikoçhisar /ANKARA


İhale tarihi ve saati 14 Aralık 2018 Saat 10:00


4-İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler ile yeterlik değerlendiresinde uygulanacak kriterler:
4.1 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri;
4.1.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin ortakları ve son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya muadili belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
4.2 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu ve geçici teminat,
4.3 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılmaz.
4.4 Ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belge istenmemiştir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ; sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi ) takvim günüdür.
6- İhale dokümanı idarenin adresinde (K.K. Tatb.Mrk.K.lığı Şereflikoçhisar /ANKARA) görülebilir ve mal müdürlüğüne doküman bedeli 20 TRY yatırılarak ”Alındı belgesi” ile aynı adresten temin edilebilir.
7- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını İDAREDEN satın almaları ve ya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8- Teklif ihale tarih ve saatine kadar “K.K. Tatb.Mrk.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Şereflikoçhisar /ANKARA” adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. İsteklilerin EKAP üyesi olmaları zorunludur.
11-İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR