ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Sayaç satın alınacaktır

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00926880
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

HADİSELERLE HAKİKAT 09.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
ÇEDAŞ-2019-SAYAÇ-01
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.01.2019 11:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
CK ENERJİ YATIRIM A.Ş. Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:168 Çağlayan / İSTANBUL  2.Kat Ticari Kurul Toplantı  Salonu
İhale Usulü
:
Elektrik Dağıtım Şirketleri Satın Alma-Satma ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI

Şirketimizce Sayaç Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.

İhale Kayıt Numarası : ÇEDAŞ-2019-SAYAÇ-01
1-İdarenin; ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
a) Adresi : Yeşilyurt Mahallesi Erzincan Karayolu 1.KM Merkez/ SİVAS
b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 346 858 58 58
: Fax: 0 346 858 61 02
c) Yetkili Personel e-posta
d) Yetkili Personel Tel No :
: kemal.unal@cedas.com.tr

: 0 507 640 15 60
d) Kayıtlı Elektronik Posta Adresi :cedas.satinalma@hs02.kep.tr

2-İhale Konusu Yapım İşinin;
a)Niteliği, Türü, Miktarı: ÇEDAŞ-2019-SAYAÇ-01 İhale Kayıt Numaralı Sayaç Alımı işi, Cinsi, Miktarları Aşağıdaki Şekilde Belirtilmiştir.

SIRA NO MALZEME ADI BİRİM TALEP EDİLEN MİKTAR
1 220V 1F.2T. TEK YÖN BİNA DIŞI ELEKTRONİK MONOFAZE AKTİF SAYAÇ 5(100) A Adet 150
2 220V 1F.2T. TEK YÖN BİNA DIŞI ELEKTRONİK MONOFAZE AKTİF SAYAÇ 5(100) A Adet 62.000
3 3x220/380V 3F. 4T. TEK YÖN BİNA DIŞI ELEKTRONİK TRİFAZE AKTİF SAYAÇ 5(100) A Adet 200
4 3x220/380V 3F. 4T. TEK YÖN BİNA DIŞI ELEKTRONİK TRİFAZE AKTİF SAYAÇ 5(100) A Adet 23.000
5 3x220/380V 3F. 4T.TEK YÖN BİNA DIŞI ELEKTRONİK TRİFAZE KOMBİ DİREK BAĞLI SAYAÇ 10(120) A Adet 3.500
6 3x58/100V-3x230/400V 3F. 4T. TEK YÖN BİNA DIŞI ELEKTRONİK TRİFAZE KOMBİ X5 SAYAÇ 1(10)A Adet 1.500
3-İhalenin;
a)Yapılacağı Yer : CK ENERJİ YATIRIM A.Ş.
Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:168 Çağlayan / İSTANBUL
2.Kat Ticari Kurul Toplantı Salonu
b)Tarihi ve Saati :18.01.2019 Cuma günü Saat: 11.30’de yapılacaktır.


4-İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde
Uygulanacak Kriterler;
4.1 İhaleye Katılma Şartları ve İstenen Belgeler:
4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
4.1.3 İstekliler teklif ettikleri tutarın % 3 ‘ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubunu teklifi ile birlikte verecek olup, Geçici Teminatın süresi 60 (altmış) takvim gününden az olamaz . Nakit yatırılmak istenirse Çamlıbel EDAŞ Ziraat Bankası Sanayi Çarşısı Sivas Şubesi IBAN NO : TR 0700 0100 2154 3691 7343 5598
hesabına yatırılıp dekontu ihale dosyasına konulabilir.

4.1.4 Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını gösterir belge,
4.1.5 İstekliler ihale tarihi itibariyle SGK pirim borcu, vergi borcu yoktur yazısı sunacaktır.
4.1.6 İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılamaz
4.2 Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin belgelerin ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Teklif edilen bedelin %20’sinden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit veya teminat kredisini yada serbest mevduatını gösterir banka referans mektubunu teklif ile birlikte verecektir.
4.3 Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin belge ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1 İş deneyim Belgesi
Kamu Kurumları tarafından hazırlanan İş Deneyim Belgeleri, İş deneyim belgesi olmayan ve Özel Sektörde iş yapmış olan İstekliler İş Deneyim Belgesi yerine, onaylı Sözleşme ve Kabul Tutanağı ile sözleşme kapsamında kesilen faturaların SMM veya YMM onaylı suretlerini ya da İş Deneyim Belgesi Formatında İş Deneyim Referans Belgesi ,
İş deneyim belgesinin tutarı, Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl içerisinde tek sözleşmeye bağlı olarak bitirdiği işe ilişkin olarak, teklif ettiği işe ait teklif bedelinin % 90’ından az olmayacaktır.
Bu ihalede benzer iş olarak Elektrik sayacı satışı kabul edilecektir
5- İhalemize katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler Şirketimiz Kayıtlı Elektronik posta adresinden talep edilmesi halinde KEP adresinize, veya kargo ile adresinize gönderilecek olup, istenirse imza karşılığı yetkilendireceğiniz kişiye Çamlıbel EDAŞ Genel Müdürlüğü Yeşilyurt Mahallesi Erzincan Karayolu 1.KM Merkez / SİVAS Satın alma Müdürlüğünde elden teslim edilecektir.

6-Teklifler son teklif verme saatine kadar CK Enerji Yatırım A.Ş. Hürriyet Mah. Abide-i
Hürriyet Cad. No:168 Çağlayan / İSTANBUL 2.Kat adresine elden verilebileceği gibi, iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
istekliler , İhaleye katılım için kapalı ihale zarfı verecek olup, ihale zarfı içinde yeterlilik evraklarının olduğu yeterlilik zarfı ve teklif mektubunun olduğu teklif zarfı olacaktır. Tüm zarfların üzerinde isteklinin adı ,ünvanı ,telefon numarası,kep adresi,Şirketin adı ile işin adı veya grup numarası yazılacak olup, zarfların yapışma yeri kaşe imza yapılacaktır.

7-Bu iş için kısmi teklif verilebilir.

8-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

9-İş ortaklığı ve Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

10- Teklif edilen sayaçlar EPDK mevzuatına, TEDAŞ MYD ve ÇEDAŞ teknik Şartnamelerine uygun olacaktır.

11- Değerlendirme, Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin Teknik Şartnamedeki istekleri karşılaması şartıyla en düşük fiyat olarak belirlenir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR