AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Sayaç alımı yapılacaktır

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00927024
Şehir : Antalya / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA KÖRFEZ 09.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Muhtelif cins ve sayıda sayaç alımı yapılacaktır
İşin Yapılacağı Yer
:
MERKEZ/ANTALYA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.01.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
: CK ENERJİ YATIRIM A.Ş.Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:168 Çağlayan / İSTANBUL 2.Kat Ticari Kurul Toplantı  Salonu
İhale Usulü
:
Elektrik Dağıtım Şirketleri Satın Alma-Satma ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI

Şirketimizce Sayaç Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.

İhale Kayıt Numarası : AKDENİZ-2019-SYÇ-01
1-İdarenin; AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
a) Adresi Göksu Mah.Serik cad.No:15 Kepez/ANTALYA
b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 242 3395555
Fax: 0 242 3395101
c) Yetkili Personel e-posta
d) Yetkili Personel Tel No :
:gokhan.turktemel@akdenizedas.com.tr

: 0242 3395555/1137
d) Kayıtlı Elektronik Posta Adresi : akdenizedas.satinalma@hs02.kep.tr

2-İhale Konusu Yapım İşinin;
a)Niteliği, Türü, Miktarı: AKDENİZ-2019-SYÇ-01 İhale Kayıt Numaralı Sayaç Alımı işi, Cinsi, Miktarları Aşağıdaki Şekilde Belirtilmiştir.

SIRA NO MALZEME ADI BİRİM TALEP EDİLEN MİKTAR
1 MONOFAZE 220V 5( 100 ) A. 1F.2T. AKTİF1 TEKYÖN BİNADIŞI ELEKTRONİK SAYAÇ adet 60.000
2 TRİFAZE 3X220/380 V 5(100) A 3F.4T. AKTİF1 TEK YÖN BİNA DIŞI ELEKTRONİK SAYAÇ adet 130.000
3 X5 3X230/400 V X/5(10) A 3F.4T. AKTİF1 REAKTİF 2 TEK YÖN BİNA DIŞI HABERLEŞME PORTLU ELEKTRONİK SAYAÇ SEKONDER adet 1.500
4 X5 3X57,7/100 V X/5(20) A 3F.4T. AKTİF C REAKTİF2 TEK YÖN+ DEMANT BİNA DIŞI RS-485 HABERLEŞME PORTLU ELEKTRONİK SAYAÇ PRİMER adet 100
3-İhalenin;
a)Yapılacağı Yer : CK ENERJİ YATIRIM A.Ş.
Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:168 Çağlayan / İSTANBUL
2.Kat Ticari Kurul Toplantı Salonu
b)Tarihi ve Saati :18.01.2019 Cuma günü Saat: 11.00’de yapılacaktır.

4-İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde
Uygulanacak Kriterler;
4.1 İhaleye Katılma Şartları ve İstenen Belgeler:
4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
4.1.3 İstekliler teklif ettikleri tutarın % 3 ‘ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubunu teklifi ile birlikte verecek olup, Geçici Teminatın süresi 60 (altmış) takvim gününden az olamaz . Nakit yatırılmak istenirse Akdeniz EDAŞ Vakıflar Bankası Ankara kurumsal şubesi İban no: TR18 0001 5001 5800 7301 1595 48 hesabına yatırılıp dekontu ihale dosyasına konulabilir.
4.1.4 Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını gösterir belge,
4.1.5 İstekliler ihale tarihi itibariyle SGK pirim borcu, vergi borcu yoktur yazısı sunacaktır.
4.1.6 İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılamaz
4.2 Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin belgelerin ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Teklif edilen bedelin %20’sinden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit veya teminat kredisini yada serbest mevduatını gösterir banka referans mektubunu teklif ile birlikte verecektir.
4.3 Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin belge ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1 İş deneyim Belgesi
Kamu Kurumları tarafından hazırlanan İş Deneyim Belgeleri, İş deneyim belgesi olmayan ve Özel Sektörde iş yapmış olan İstekliler İş Deneyim Belgesi yerine, onaylı Sözleşme ve Kabul Tutanağı ile sözleşme kapsamında kesilen faturaların SMM veya YMM onaylı suretlerini ya da İş Deneyim Belgesi Formatında İş Deneyim Referans Belgesi ,
İş deneyim belgesinin tutarı, Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl içerisinde tek sözleşmeye bağlı olarak bitirdiği işe ilişkin olarak, teklif ettiği işe ait teklif bedelinin % 90’ından az olmayacaktır.
Bu ihalede benzer iş olarak Elektrik sayacı satışı kabul edilecektir
5- İhalemize katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler bedelsiz olup, Şirketimiz Kayıtlı Elektronik posta adresinden talep edilmesi halinde KEP adresinize, veya kargo ile adresinize gönderilecek olup, istenirse imza karşılığı yetkilendireceğiniz kişiye Akdeniz EDAŞ Genel Müdürlüğü Göksu mah.Serik cad.No:15 kepez ANTALYA adresi Satınalma Müdürlüğünde elden teslim edilecektir.
6-Teklifler son teklif verme saatine kadar CK Enerji Yatırım A.Ş. Hürriyet Mah. Abide-i
Hürriyet Cad. No:168 Çağlayan / İSTANBUL 2.Kat adresine elden verilebileceği gibi, iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
istekliler , İhaleye katılım için kapalı ihale zarfı verecek olup, ihale zarfı içinde yeterlilik evraklarının olduğu yeterlilik zarfı ve teklif mektubunun olduğu teklif zarfı olacaktır. Tüm zarfların üzerinde isteklinin adı ,ünvanı ,telefon numarası,kep adresi,Şirketin adı ile işin adı veya grup numarası yazılacak olup, zarfların yapışma yeri kaşe imza yapılacaktır.
7-Bu iş için kısmi teklif verilebilir.
8-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.
9-İş ortaklığı ve Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
10- Teklif edilen sayaçlar EPDK mevzuatına, TEDAŞ MYD ve AEDAŞ teknik Şartnamelerine uygun olacaktır.
11- Değerlendirme, Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin Teknik Şartnamedeki istekleri karşılaması şartıyla en düşük fiyat olarak belirlenir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR