BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayaç alımı işi ihale yapılacaktır

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00961290
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRSES 11.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
BEDAŞ-2019-SYÇ-01 İhale Kayıt Numaralı Sayaç Alımı işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.03.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 2.Kat Ticari Kurul Toplantı  Salonu
İhale Usulü
:
Elektrik Dağıtım Şirketleri Satın Alma-Satma ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI

Şirketimizce Sayaç Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.

İhale Kayıt Numarası: BEDAŞ-2019-SYÇ-01

1- İdarenin; BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

a) Adresi Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:168 Kağıthane / İSTANBUL
b) Yetkili Personel e-posta :derya.dogan@bedas.com.tr
c) Yetkili Personel Tel :0212 3118123
d) Kayıtlı Elektronik Posta Adresi : boğazici.satinalma@hs02.kep.tr

2- İhale Konusu İşin Adı;

a) Niteliği, Türü, Miktarı: BEDAŞ-2019-SYÇ-01 İhale Kayıt Numaralı Sayaç Alımı işi, Cinsi, Miktarları Aşağıda Belirtilmiştir.

SIRA NO MALZEME ADI BİRİM MİKTARI
1 MONAMONAFAZE ELK SAYACI 220V 5 ( 100 ) A 1 F 2 Y AKTİF 1 TEK YÖN BİNA DIŞI ELEKTRONİK SAYAÇ ( ŞEFFAF VE ULTRASONİK KAYNAKLI ) FAZE ELK SAYACI 220V 5 ( 100 ) A 1 F 2 Y AKTİF 1 TEK YÖN BİNA DIŞI ELEKTRONİK SAYAÇ ( ŞEFFAF VE ULTRASONİK KAYNAKLI ) ADET 100.000
2 TRİFAZE AKTİF ELEKTRONİK ELK SAYACI BİNA DIŞI 3X5-10 (100) A 3X220/380V VEYA 3C230/400V ADET 80.000
3 X/5 A 3X57,7 /100-3 X220/380 BİNA DIŞI RS-485 KOMBİ ELEKTRONİK SAYAÇ ( OSOS UYUMLU ) ADET 5.500
4 3X400V 5(100)A AKTİF REAKTİF DİREK BAĞLI KOMBİ ADET 18.000

3- İhalenin;

a) Yapılacağı Yer: Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 2.Kat Ticari Kurul Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati :21.03.2019 Perşembe günü Saat: 14.00’de yapılacaktır.

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde

4.1 İhaleye Katılma Şartları ve İstenen Belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2 . Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.3. İstekliler teklif ettikleri tutarın % 5‘ inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubunu teklifi ile birlikte verecek olup, Geçici Teminatın süresi 60 (altmış) takvim gününden az olamaz. Nakit yatırılmak istenirse Ziraat Bankası Ankara kurumsal şubesi : TR41 0001 0022 1005 7582 4553 22 hesabına yatırılıp dekontu ihale dosyasına konulabilir.

4.1.4. Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını gösterir belge,

4.1.5. İstekliler ihale tarihi itibariyle SGK pirim borcu, vergi borcu yoktur yazısı sunacaktır.

4.1.6 İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılamaz

4.2 Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin belgelerin ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Teklif edilen bedelin %20’sinden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit veya teminat kredisini yada serbest mevduatını gösterir banka referans mektubunu teklif ile birlikte verecektir.

4.3 Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin belge ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İş deneyim Belgesi

Kamu Kurumları tarafından hazırlanan İş Deneyim Belgeleri, İş deneyim belgesi olmayan ve Özel Sektörde iş yapmış olan İstekliler İş Deneyim Belgesi yerine, onaylı Sözleşme ve Kabul Tutanağı ile sözleşme kapsamında kesilen faturaların SMM veya YMM onaylı suretlerini ya da İş Deneyim Belgesi Formatında İş Deneyim Referans Belgesi,

İş deneyim belgesinin tutarı, Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl içerisinde tek sözleşmeye bağlı olarak bitirdiği işe ilişkin olarak, teklif ettiği işe ait teklif bedelinin % 90’ından az olmayacaktır.

Bu ihalede benzer iş olarak Elektrik sayacı satışı kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6- İhalemize katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameyi talep etmeniz halinde Kayıtlı Elektronik Posta, iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek veya imza karşılığı yetkilendireceğiniz kişiye elden teslim edilecektir.

7- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 168 Kağıthane-İSTANBUL 2.kat Ticari kurul Toplantı salonu adresine elden teslim edileceği gibi aynı adrese posta ile de gönderilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

8- Bu iş için kısmi teklif verilebilir.

9- İş ortaklığı ve Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

10- Teklif edilen sayaçlar EPDK mevzuatına, BEDAŞ teknik Şartnamelerine uygun olacaktır.

11- Değerlendirme, Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin Teknik Şartnamedeki istekleri karşılaması şartıyla en düşük fiyat olarak belirlenir.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR