İSTANBUL İL SAĞLIK MÜD.KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKAN.-6

Sarf karşılığı fakoemülsifikasyon cihazı satın alınacaktır

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜD.KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKAN.-6

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00981112
Şehir : İstanbul / Bahçelievler
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DEVİR 14.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/151203
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1. KISIM (SARFLAR) = 4 Kalem (1.124 Adet) 2. KISIM (CİHAZ VE SARF) = 4 Kalem (286 Adet) 3. KISIM (ÖN VİTREKTOMİ PROBU (CİHAZ UYUMLU)) = 1 Kalem (200 Adet) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.05.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı 6 - Satın Alma Birimi -( Zuhuratbaba Mahallesi Dr.Tevfik Sağlam Cad. 25/2 - Bakırköy / İSTANBUL)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SARF KARŞILIĞI FAKOEMÜLSİFİKASYON CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK-KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI 6


SARF KARŞILIĞI FAKOEMÜLSİFİKASYON CİHAZI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/151203

1-İdarenin
a) Adresi : Zuhuratbaba Mahallesi Dr.Tevfik Sağlam Cad. 25/2 Bakırköy /İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 212-454 61 00 - 212-409 16 00 - 212-454 61 88
c) Elektronik Posta Adresi : cekmececihazgrup@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. KISIM (SARFLAR) = 4 Kalem (1.124 Adet) 2. KISIM (CİHAZ VE SARF) = 4 Kalem (286 Adet) 3. KISIM (ÖN VİTREKTOMİ PROBU (CİHAZ UYUMLU)) = 1 Kalem (200 Adet)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Başakşehir D.H., Beylikdüzü D.H., Büyükçekmece Mimar Sinan D.H., İlyas Çokay D.H., S.B.Ü. Kanuni Sultan Süleyman E.A.H., Murat Kölük D.H., Necmi Kadıoğlu D.H., Silivri D.H.
c) Teslim tarihleri : İşe başlama tarihinden itibaren 30.06.2020 tarihine kadar sağlık tesislerinin yazılı siparişi üzerine 7 (Yedi) iş günü içerisinde sağlık tesislerinin depo/depolarına peyder pey teslim edilecektir. Hastanenin ihtiyaçları doğrultusunda, gereksiz stok maliyetleri oluşturmamak kaydıyla sözleşme süresince her bir hastane tarafından en fazla 12 (oniki) sipariş planlanmaktadır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı 6 - Satın Alma Birimi -( Zuhuratbaba Mahallesi Dr.Tevfik Sağlam Cad. 25/2 - Bakırköy / İSTANBUL)
b) Tarihi ve saati : 10.05.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
UBB: 1) Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için isteklilerin Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlı olması ve tıbbi cihazların ÜTS’de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanıp T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş olması gerekmektedir. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlarını (T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili web sitesinden alınan kayıt belgeleri) teklif ettikleri ürün/ürünlere ait Ürün Takip Sistemi kayıtları ile birlikte sunacaklardır. Teklif verilen kalem size’li ya da fr.’li ise UBB barkod numaralarını liste halinde sunmaları gerekmektedir.Bu belgeleri sunmayan veya Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlı olmayan isteklilerin teklif ettiği ürünleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğini, Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmelikleri kapsamı dışında olan malzemeler için üreticinin/ithalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanını verecektir.
3) İstekliler, teklif edeceği ürünlerin UBB belgelerinin üzerine ürün sıra numaralarını yazacaklardır.
4)Ayrıca, Teklif edilen kitlere ait ÜTS tarafından onaylanmış ürün (Barkod) numarası ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacak ve/veya yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalı ayrı bir liste halinde teklif ile birlikte verilecektir.
5) İstekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında düzenlenen "Satış Merkezi Yetki Belgesi"ni ihale teklif dosyalarında sunacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a-) KATALOG: Teklif edilen sistemin/cihazın/cihazların teknik şartname belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek için ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların(CD ortamında) teklif dosyası içerisinde verilmesi gerekmektedir. Sözleşme aşamasında yükleniciden Kataloğun aslı istenecek ve katalog bilgilerini teknik şartname maddelerinin hangi sayfada olduğunu belirten işaretlemenin katalogda yapılması gerekmektedir.
b-) DEMO: Komisyonun gerekli görmesi halinde isteklilerden DEMO istenebilir. Demo esnasında cihazın şartnamenin bütün özelliklerine uyup uymadığı tek tek kontrol edilecek ve DEMO raporu düzenlenecektir. İdarenin belirleyeceği yer ve tarihte demostrasyonu gerçekleştirmeyen istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
c-)Teknik Şartname Uygunluk Belgesi: İstekliler cihazlara/kitlere/malzemelere hangi ........marka, ........model ve tip olduğunu belirterek şartname maddelerine sırasına göre tek tek ve Türkçe olarak cevap verilen şartnameye uygunluk belgelesini teklifle birlikte mutlaka verecektir. Bu uygunluk belgesi, firmanın antetli kağıdına yazılmış olacak, firma yetkilisinin imzası ve firma kaşesi belgenin her sayfasında bulunacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" "okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir.
d-) NUMUNE: İhaleye katılan istekliler; teklif verdikleri ürünlerin her bir kalemi için numunelerini (marka, model v.b. belirterek ) son teklif verme saatine kadar ilgili idare görevlisine orijinal ambalajında tutanakla teslim edeceklerdir. Son teklif verme saatine kadar numune teslim etmeyen isteklilerin teslim etmediği kalemlere ait teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numune değerlendirilmesinde Teknik Şartname kriterleri esas alınacaktır. Numuneler denenerek de değerlendirme yapılabilecektir. Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünlerin Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlı ve T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş olması gerekmektedir. Numuneler yükleniciye Muayene ve kabul işlemleri tamamlandıktan sonra isteklilere ise sözleşme imzalanmasından sonra talepleri doğrultusunda iade edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin VİTREKTOMİ SETİ kısmında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin Halk Bankası Cağaloğlu Şubesi TR23 0001 2009 7580 0006 0000 09 Nolu hesabına doküman bedeli yatırılarak ödeme makbuzuyla birlikte Zuhuratbaba Mahallesi Dr.Tevfik Sağlam Cad. 25/2 - Bakırköy / İSTANBUL - Kamu Hastane Hizmetleri Başkanlığı-6 Binası Satınalma Biriminden alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı 6 - Satın Alma Birimi - (Zuhuratbaba Mahallesi Dr.Tevfik Sağlam Cad. 25/2 - Bakırköy /İSTANBUL) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR