AFYONKARAHİSAR DEVLET HST.

Santrifüj cihaz alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00746820
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

KOCATEPE 05.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KADINANA 05.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/49832
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi için 1 kalem Santrifüj Cihaz Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.02.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ORHANGAZİ MH. NEDİM HELVACIOĞLU BULVARI NO:73 - MERKEZ / AFYONKARAHİSAR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
SANTRİFÜJ CİHAZ ALIMI

AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ


Santrifüj Cihaz Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/49832
1-İdarenin
a) Adresi : ORHANGAZİ MH. NEDİM HELVACIOĞLU BULVARI 03200 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 4444234 - 2722137936
c) Elektronik Posta Adresi : afyondhsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Afyonkarahisar Devlet Hastanesi için 1 kalem Santrifüj Cihaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup cihazlar adı gecen hastaneye 30 (Otuz) gün içerisinde teslim edeceklerdir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ORHANGAZİ MH. NEDİM HELVACIOĞLU BULVARI NO:73 - MERKEZ / AFYONKARAHİSAR
b) Tarihi ve saati : 14.02.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
1- Teklif veren firmalar garanti bitiminden sonra 8 yıl geçerli olacak yedek parça fiyat listesini, yedek parça hariç ve dâhil olmak üzere yıllık bakım ücretini; döviz cinsinden tekliflerine ekleyeceklerdir.
2- Tekli veren firmalar; cihaz üretim ve işçilik hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olacak ve bu garanti üretici ve yetki verilen temsilci tarafından verileceğine ve garanti süresince bakım, onarım,ve yedek parçadan hiçbir ücret talep etmeyeceğine dair dair taahütnameyi ihale dosyasında sunacaktır.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1- Yerli Malı Belgesi: Yerli malı teklif eden istekliler, bu avantajdan yararlanmak için, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda / Borsalar tarafından "Yerli Malı Belgesi" ile belgelendirilmesi gerekmektedir.
2- T.C Sağlık Bakanlığının 11/01/2017 - 2017/1 Sayılı Genelgelerine İstinaden (2.2 Madde) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler ile ilgili olarak teklif edilen ürünlerin, TC İlaç ve Tıbbi cihaz Ulusal bilgi Bankası'na (TİTUBB) kaydı olmalı ve ihale dosyasına bu internet çıktısı bulunacaktır. Teklif veren firmanın Teklif ettiği ürün için imalatçı veya ithalatçısı( tedarikçi firma) olmadığı durumlarda ise ürünün tedarikçi firmasının bayii olduduğuna dair TİTUBB kaydını ihale dosyasında sunacaktır.
3- T.C Sağlık Bakanlığının 11/01/2017 - 2017/1 Sayılı Genelgelerine İstinaden (2.3 Madde) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünlerin veya cihazlar ile ilgili olarak teklif veren firmalar "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında " satış ve merkezi yetki belgesi" ni ihale dosyası ile sunacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- Şartnameye uygunluk belgesi ihale dosyasında sunulacaktır.
2- Cihazın teknik özelliklerini gösteren katalog veya broşürü teklif dosyasında sunulucaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ (AÇIK İHALE BÖLÜMÜ) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ (AÇIK İHALE BÖLÜMÜ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR