SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Samsun Büyükşehir Belediyesi gıda ürünleri satın alacaktır

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01092769
Şehir : Samsun / Atakum
Semt-Mahalle : BEYPINAR MAH. / ATAKUM
Yayınlandığı Gazeteler

SAMSUN 29.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
KADIN AİLE VE SOSYAL HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt No
:
2019/613788
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Toplam 5 Kısımdan oluşan 90 Kalem Kuru Gıda Yiyecek ve İçecek, 42 Kalem Yaş Sebze ve Meyve, 10 Kalem Ekmek Kuru Pasta ve Tatlı, 6 Kalem Et ve Et Ürünleri, 68 Kalem Temizlik Ürünleri Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Servisi 5. Kat 515 Numaralı Oda
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KADIN AİLE VE SOSYAL HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Huzurevi Şube Müdürlüğünün 2020 Yılı İhtiyacı İçin Muhtelif Mal Alımı İşialımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/613788

1-İdarenin
a) Adresi : BEYPINAR MAHALLESİ KÜME EVLERİ SOKAK 62- ATAKUM/SAMSUN ATAKUM/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası : 3624655943 - 3624655942
c) Elektronik Posta Adresi : destekihale@samsun.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 5 Kısımdan oluşan 90 Kalem Kuru Gıda Yiyecek ve İçecek, 42 Kalem Yaş Sebze ve Meyve, 10 Kalem Ekmek Kuru Pasta ve Tatlı, 6 Kalem Et ve Et Ürünleri, 68 Kalem Temizlik Ürünleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri : Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü Beypınar Mahallesi Kümeevleri Sokak No: 62 Atakum/Samsun
c)Teslim tarihi : Sözleşmeyi müteakip belirtilen tarihte işe başlanacak ve İdarenin talepleri doğrultusunda mallar teslim edilecektir.

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Servisi 5. Kat 515 Numaralı Oda
b)Tarihi ve saati : 20.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Bu madde 4. Kısım Et ve Et Ürünleri, 3. Kısım Ekmek, Kuru Pasta ve Tatlı kısımları için geçerli olup, bu kısımlara teklif verecek istekliler aşağıda sayılan belgelerden durumlarına uygun olanı ibraz edeceklerdir:
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhalenin Temizlik Malzemeleri adlı 5. Kısmına Teklif verecek istekliler için; Teklif edilen malların teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla çizelgede yer alan 7- 12-20- 21-22- 24- 31- 33- 34- 38- 39- 41- Sıra numaralı oniki adet ürün için İhale tarihinden en az bir gün önce Huzurevi Şube Müdürlüğü’ne numune sunulacaktır. Sunulan numuneler tutanakla teslim alınacak ve bir nüshası İstekliye verilecektir. Huzurevi Şube Müdürlüğü numunelerin uygun olup olmadığı ile ilgili rapor/tutanağı istekliye verecek olup İstekli teklif dosyasında bu tutanak/rapor’u yeterlilik kriteri olarak sunacaktır. Numuneleri uygun olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numune olarak katalog sunulması, teknik şartnameye açıklamalar yapılması veya fotoğraf sunulması kabul edilmeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Servisi 5. Kat 515 Numaralı Oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR