MANİSA SALİHLİ DEVLET HASTANESİ

Salihli Devlet Hastanesi tıbbi sarf malzeme satın alacaktır

MANİSA SALİHLİ DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00979685
Şehir : Manisa / Salihli
Yayınlandığı Gazeteler

SALİHLİ SEKTÖR 12.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/169357
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
54 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.05.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SALİHLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ TOPLANTI SALONU-SAGLIK MAHALLESI SÜHEDA CADDESI 47 45300 - SALİHLİ / MANİSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

54 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

SALİHLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ


54 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/169357
1-İdarenin
a) Adresi : SAGLIK MAHALLESI SÜHEDA CADDESI 47 45300 SALİHLİ/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : 2367131500 - 2367131507
c) Elektronik Posta Adresi : manisadhs10@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 54 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : SALİHLİ DEVLET HASTANESİ TIBBİ SARF DEPOSU
c) Teslim tarihleri : Ürünler, sözleşme süresi içerisinde peyderpey olarak teslim alınacaktır (İş artışı ve/veya iş eksilişleri hariç). Malzemeler idarenin yazılı siparişi takiben yüklenici firma tarafından 15 (onbeş) gün içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SALİHLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ TOPLANTI SALONU-SAGLIK MAHALLESI SÜHEDA CADDESI 47 45300 - SALİHLİ / MANİSA
b) Tarihi ve saati : 06.05.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İSTEKLİLER TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLER VEYA CİHAZLAR İÇİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 11.01.2017 TARİH VE E.01-32 SAYILI YAZI İLE YAYINLANAN 2017/1 SAYILI GENELGENİN 2.3. SAYILI MADDESİ GEREĞİ "TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ" SUNMASI ZORUNLUDUR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
*Teklif edilen ürünler T.C. İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası veya ÜTS (TITUBB veya ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ) kayıt belgesine haiz olmalı ve TITUBB veya ÜTS "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır." ibaresi bulunmalıdır ve bu husus ihalede de belgelendirilmelidir. Sağlık Bakanlığı onay tarihi en geç ihale tarihi itibari ile olmalıdır. Teklif veren isteklilere verilmiş yetki belgesi de (teklif veren istekli imalatçı veya ithalatçı olmadığı durumlarda) teklife eklenecektir. ( TITUBB veya ÜTS bayi bilgi formu)
T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası´na kayıt zorunluluğu bulunmayan Tıbbi Sarf Malzemeler için üretici firma veya ithalatçı firmanın yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanı ya da resmi makamlarca verilen kapsam dışı olduğunu gösteren belgenin sunulması halinde Tıbbi Sarf Malzemelere ait T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası´na kayıtlı olduğuna dair belge aranmayacaktır.
*Firmalar teklif ettikleri malzemelere ait UBB ve SUT kodlarını birim fiyat teklif cetvelinde veya ayrı ekli bir listede belirteceklerdir.
*YERLİ MALI TEKİF EDEN İSTEKLİLER, BU AVANTAJDAN YARARLANABİLMEK İÇİN, TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİNE BAĞLI İLGİLİ ODA / BORSALAR TARAFINDAN “YERLİ MALI BELGESİ” İLE BELGELENDİRİLMESİ VE BU BELGENİN İHALE DOSYASINDA SUNULMASI ZORUNLUDUR. AYRICA, BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBUNDA YERLİ MALI FİYAT AVANTAJINDAN YARARLANILMAK İSTENDİĞİNE DAİR İLGİLİ İBARE İLE BİRLİKTE YERLİ MALI BELGESİNİN HANGİ KALEM/KALEMLERİ KAPSADIĞININ BELİRTİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a)Teklif veren firma teklif etmiş olduğu kalemlere ait teknik şartnamlerdeki hükümlerin tamamını kabul ettiklerini ve teknik şartname hükümlerine uygun ürün vereceklerine dair yazılı bir belgeyi kaşeli ve imzalı olarak ihale dosyasında ibraz edeceklerdir.
b)Teklif veren istekliler ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla teklif verecekleri tüm kalemler için ihale tarih ve saatine kadar teklif etmiş olduğu en az 1 (bir) adet numunelerini Satın Alma Birimine bir tutanakla teslim edeceklerdir. Söz konusu numuneler üzerine firma ismini ve ürünün ihaledeki sıra numarasını ve ihale kayıt numarasını belirten etiket yapıştırılacaktır.
c)Teknik şartnamelerde istenmiş ancak idari şartnamede ve ilanda(İlan yapılan hallerde) belirtilmeyen bir belge olması durumunda bu belgeler mal tesliminde muayene kabul aşamasında sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı SALİHLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ-SAGLIK MAHALLESI SÜHEDA CADDESI 47 45300 - SALİHLİ / MANİSA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SALİHLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ-SAGLIK MAHALLESI SÜHEDA CADDESI 47 45300 - SALİHLİ / MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR