ŞANLIURFA/BİRECİK ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Saksı, taban örtüsü, kümes teli satın alınacaktır

ŞANLIURFA/BİRECİK ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/63836
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
40-45 litre ebatlı 3000 adet saksı, 25-30 litre ebatlı 5000 adet saksı, 18-20 litre ebatlı 2000 adet saksı, 175-185 litre ebatlı 600 adet saksı, 10000 metrekare taban örtüsü ve 5000 metrekare kümes teli. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğü/Birecik/Şanlıurfa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.02.2020 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğü
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2020 YILI FİDAN ÜRETİM ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE; ÇEŞİTLİ EBATLARDA 10600 ADET SAKSI, 10000 METREKARE TABAN ÖRTÜSÜ VE 5000 METREKARE KÜMES TELİ ALIM İŞİ
BİRECİK ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2020 yılı fidan üretim çalışmalarında kullanılmak üzere; çeşitli ebatlarda 10600 adet saksı, 10000 metrekare taban örtüsü ve 5000 metrekare kümes teli alım işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/63836

1-İdarenin
a) Adı : BİRECİK ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğü Meydan Mah.Ferit Aydın mirkelam Cad.No 44 Birecik 44 63400 Meydan mah. BİRECİK/ŞANLIURFA
c) Telefon ve faks numarası : 4146521084 - 4146524995
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2020 yılı fidan üretim çalışmalarında kullanılmak üzere; çeşitli ebatlarda 10600 adet saksı, 10000 metrekare taban örtüsü ve 5000 metrekare kümes teli alım işi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 40-45 litre ebatlı 3000 adet saksı, 25-30 litre ebatlı 5000 adet saksı, 18-20 litre ebatlı 2000 adet saksı, 175-185 litre ebatlı 600 adet saksı, 10000 metrekare taban örtüsü ve 5000 metrekare kümes teli.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğü/Birecik/Şanlıurfa
ç) Süresi/teslim tarihi : İhale konusu tüm mal ve malzeme sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 10 gün içinde idareye teslim edilmiş olacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.02.2020 - 09:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR