ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Saksı, sepet, polietilen torba ve muhtelif malzeme alımı yapılacaktır

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874799
Şehir : Ankara / Etimesgut
Semt-Mahalle : BAHÇEKAPI MAH. / BAHÇEKAPI
Yayınlandığı Gazeteler

BAŞKENT 11.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/501345
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İdari Şarnamede Ekinde Belirtilen 20 Kalem Malzeme Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.11.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğü Güvercinlik Bahçekapı Mahallesi Fen İşleri Caddesi ( Behiçbey Tren İstasyon Karşısı ) Etimesgut ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğüne bağlı Fidanlık Şefliklerinde kullanılmak üzere Saksı, Sepet, Polietilen Torba ve Muhtelif Malzeme Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/501345

1-İdarenin
a) Adresi : Bahçekapı Mahallesi Behiçbey Orman Fidanlığı ( Behiçbey Tren İstasyon Karşısı) Güvercinlik ETİMESGUT/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122111359 - 3122111562
c) Elektronik Posta Adresi : nusretgorur@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İdari Şarnamede Ekinde Belirtilen 20 Kalem Malzeme
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan 20 gün içinde malzemeler teslim edilmiş olacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğü Güvercinlik Bahçekapı Mahallesi Fen İşleri Caddesi ( Behiçbey Tren İstasyon Karşısı ) Etimesgut ANKARA
b) Tarihi ve saati : 05.11.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Tüp ve Torbanın yapıldığı hammadelerin 1’er kg. lık numuneleri ile her Tüp veya Torbanın Teknik Şartnamede Belirtilen Özelliklere ve sayıya uygunluğunu gösteren numunelerinden en az 1’ er kg. Örneklerinin ihale zarfı ile birlikte teslim etmesi zorunludur.
Naylon Numune üzerinden değerlendirilecektir. ( Bir Parça Numune getirilecektir.)
Telis Numune üzerinde değerlendirilecektir ( Bir parça Telis Bezi numune getirilecektir)
Gölgelik Yeşil Örtü Numune üzerinde değerlendirilecektir ( Bir parça Gölgelik File numune getirilecektir.)
Viyöl tekliflerle birlikte 5 (Beş) adet numune getireceklerdir. Numunede ve teslim edilen kaplarda baskılı olarak marka ve yıl itibariyle üretim tarihi bulunacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TC ZİRAAT BANKASI KAMU GİRİŞİM ŞUBESİ TR480001002533587730075008 adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğü Güvercinlik Bahçekapı Mahallesi Fen İşleri Caddesi ( Behiçbey Tren İstasyon Karşısı ) Etimesgut ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Sepet 21 litre ( Siyah) Yuvarlak adet 10.000
2 Sepet 31 litre ( Siyah) Yuvarlak adet 15.000
3 Saksı 50 litre ( Siyah) Yuvarlak adet 5.000
4 Saksı 30 litre ( Siyah ) Yuvarlak adet 5.000
5 Saksı 21 litre (Siyah ) Yuvarlak adet 10.000
6 Saksı 18,5 litre ( Siyah) Yuvarlak adet 20.000
7 Saksı 15 litre ( Siyah) Kare adet 15.000
8 Saksı 11,5 litre ( Siyah) Kare adet 10.000
9 Viyöl (9x5=45 ) lik adet 1.000
10 Torba 13x30 ( 18x30 Açılımlı Körüklü) kilogram 2.000
11 UV katkıl % 75 lik Yeşil Örtü 4m eninde 100m boyunda metrekare 400
12 250 mikron kalınlığında çift kat 3m açılınca 6m naylon metrekare 1.000
13 Jüt Yer Örtüsü metrekare 3.600
14 Telis 7.5 ons Kalınlığında 100 cm eninde sık örtülü Kanaviçe metre 600
15 12m-25m ebatında Çadır Örtüsü adet 1
16 Eldiven adet 2.000
17 Ambalaj İpi 2 Kg lik adet 50
18 Yüksek Dal Budama Makinası adet 4
19 Bağ Teli kilogram 30
20 Saplı Dikim Çapası adet 30

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR