SAKARYA ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sakarya Orman Fidanlık Müdürlüğü akaryakıt satın alacaktır

SAKARYA ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907499
Şehir : Sakarya
Yayınlandığı Gazeteler

ADAPOSTASI 03.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/619325
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Taşıt Tanıma sistemi ile Fidanlık Müd. Motorin (Diğer) 2.500 lt. K.Benzin 95 Oktan (Diğer)2.500 lt. Hendek Fid.Şef. Motorin (Diğer) 17.900 lt. K.Benzin 95 Oktan 1.000 lt. İzmit Fid.Şef. Motorin (Diğer)9.600 lt. K.Benzin 95 oktan (Diğer) 300 lt. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sakarya Orman Fidanlık Müdürlüğü Şirinevler Mah. Adnan Menderes Cad. Orman Sokak Adapazarı SAKARYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAKARYA ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLE HENDEK VE İZMİT FİDANLIK ŞEFLİKLERİNİN İHTİYACI İÇİN AKARYAKIT ALIMI


Sakarya Orman Fidanlık Müdürlüğü ile Hendek ve İzmit Fidanlık Şefliklerinin ihtiyacı için akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/619325

1-İdarenin

a) Adresi

:

Adnan Menderes Cad. Orman Bölge Müdürlüğü Bahçesi 54200 ADAPAZARI/SAKARYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2642750498 - 2642750625

c) Elektronik Posta Adresi

:

adapazariobm38@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Taşıt Tanıma sistemi ile Fidanlık Müd. Motorin (Diğer) 2.500 lt. K.Benzin 95 Oktan (Diğer)2.500 lt. Hendek Fid.Şef. Motorin (Diğer) 17.900 lt. K.Benzin 95 Oktan 1.000 lt. İzmit Fid.Şef. Motorin (Diğer)9.600 lt. K.Benzin 95 oktan (Diğer) 300 lt.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Sakarya Orman Fidanlık Müdürlüğü, Hendek ve İzmit Fidanlık Şefliklerince alınacak akaryakıtlar yükleniciye ait akaryakıt istasyonlarında akaryakıt talep fişi ile İdaremiz hizmetlerinde kullanılan 5 (-/+ 2) adet Hizmet Vasıtasına her tülü masrafı yükleniciye ait olmak üzere Taşıt Tanıma Sistemi ve 23 (-/+2) adet İş Makinesi ve 2 adet ATV Motor içinde Taşınabilir modül ile peyderpey akaryakıt alımı sağlanacaktır.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip ertesi gün işe başlanır ve 31.12.2019 tarihinde iş sona erer. Araç tanıma cihazı takılacak olan cihazlara işe başlama tarihinden itibaren 3 (Üç) iş günü içerisinde araç tanıma cihazı ve Taşınabilir modül takılarak taşıt tanıma sistemi ile akaryakıt almaları sağlanacaktır. Bu süre içerisinde imzalı akaryakıt talep fişi ile akaryakıt alınabilir. Ayrıca sözleşme süresince araç tanıma cihazı takılan araçlardan herhangi birinde arıza meydana gelmesi halinde akaryakıt talep fişi ile akaryakıt alınacaktır. Araç tanıma cihazı takılı olmayan araçlar için de taşınabilir modül ve akaryakıt fişi ile akaryakıt alınacaktır. İdarenin görevlileri İdaremize ait araçları yüklenicinin akaryakıt istasyonuna getirerek ihtiyaç oldukça Taşıt Tanıma sistemi, Taşınabilir modül ve akaryakıt fişi ile teslimat yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Sakarya Orman Fidanlık Müdürlüğü Şirinevler Mah. Adnan Menderes Cad. Orman Sokak Adapazarı SAKARYA

b) Tarihi ve saati

:

18.12.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a-) İstekli Bir akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge
b-) istekli bir akaryakıt ve dağıtım Kuruluşu ise; Teklif sabinin bayisi olduğu kuruluştan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi.
c-) İstekliye Enerji Piyasası düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesi
d-) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İşyeri Açma ve İzin Belgesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sakarya Orman Fidanlık Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sakarya Orman Fidanlık Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR