HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Sahte banknot yakalama ve para sayma makinesi alınacaktır

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01068367
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : DEVLET MAH. / YENİŞEHİR
Yayınlandığı Gazeteler

İLKSAYFA 17.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/496577
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Teknik Şartnamede özellikleri belirtilen 135 adet Sahte Banknot Yakalama ve Para Sayma Makinesi Alımı ve teslim işlemlerinin yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.11.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Toplantı Salonu Devlet Mah. Merasim Cad. No: 9/1 Çankaya/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAHTE BANKNOT YAKALAMA VE PARA SAYMA MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI


Sahte Banknot Yakalama ve Para Sayma Makinesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/496577
1-İdarenin
a) Adresi : Devlet Mahallesi Merasim Caddesi No: 9/1 06450 Dikmen ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : (312) 4153157 - (312) 4152840
c) Elektronik Posta Adresi : 24.sube@gelirler.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik Şartnamede özellikleri belirtilen 135 adet Sahte Banknot Yakalama ve Para Sayma Makinesi Alımı ve teslim işlemlerinin yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Sahte Banknot Yakalama ve Para Sayma Makineleri Güncellenmiş Dağıtım Listelerine Göre Teslim Edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten başlamak üzere tüm ürünlerin, 25 gün içerisinde İdarece güncellenerek bildirilecek olan listelere göre yüklenici tarafından dağıtım yerlerine teslim ve kurulum işlemleri tamamlanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Toplantı Salonu Devlet Mah. Merasim Cad. No: 9/1 Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 08.11.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli;
1) Ürüne ait CE Sertifikası ve/veya TSE Belgesini, teklifleriyle birlikte verecektir.
2) Biri merkezde olmak üzere en az 3 farklı bölgede (Ankara, İstanbul, İzmir) kendisine ait yetkili teknik servis elamanının bulunduğuna dair belgenin aslını ya da noter tasdikli suretini ve yetkili teknik servislerine ait adres bilgilerini, teklifleriyle birlikte verecektir.
3) Cihazın sahte parayı ayırt etme sırasında aşağıdaki hususların hangilerini, hangi yöntemle kullandığını açıklayacak ve teklifiyle birlikte vereceklerdir. Cevaplarda cihazın sahte para ayırma sırasında başvurduğu diğer yöntem ve testler de belirtilecektir.
- Banknot kâğıdı
- Seri – Sıra numaraları
- Filigran (örneğin Atatürk portresi, banknot değeri)
- Renk değiştiren mürekkep
- Bütünleşik görüntü
- Hologram
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
İstekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edebilir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektöre yapılan; bilgisayar, yazıcı, faks, para sayma makinesi, fotokopi makinesi gibi çeşitli büro makinelerinin herhangi birinin veya birkaçının teslimi işleri.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İhale ve Satınalma İşlemleri Müdürlüğü Devlet Mah. Merasim Cad. No: 9/1 Kat 4 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR