İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Sabun satın alınacaktır

İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01064407
Şehir : İstanbul / Şişli
Yayınlandığı Gazeteler

AYRINTILI HABER 11.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/476839
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
53.040 PAKET( 4'LÜ 600GRAM) KALIP SABUN MAL ALIMI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.11.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL b)Tarihi ve saati:06.11.2019-14:00
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SABUN SATIN ALINACAKTIR

İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.


KALIP SABUN MAL ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2019/476839

1-İdarenin
a)Adresi:Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:74 Şişli 34379.ŞİŞLİ/İSTANBUL
b)Telefon ve faks numarası:2123682600 - 2122317614
c)Elektronik Posta Adresi:meyilmaz@istac.istanbul
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a)Niteliği, türü ve miktarı: 53.040 PAKET( 4'LÜ 600GRAM) KALIP SABUN MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri:1-Avrupa Yakası İdari İşler Şefliği Merkez Depo / Paşa Mah. Piyale paşa Bulvarı No:74 Şişli/İstanbul 2-Avrupa Yakası İdari İşler Şefliği Oda yeri Depo / Oda yeri Düz. Depo. Alanı Göktürk Köyü Kemerburgaz / Eyüp 3-Avrupa Yakası İdari İşler Şefliği Edirnekapı Depo / İBB. Yol Bakım Müdürlüğü Yanı / Edirnekapı 4-Avrupa Yakası İdari İşler Şefliği Seymen Depo / Laiklik Caddesi Büyük kılıçlı – Sinekli Yolu Üzeri Seymen / Silivri / İstanbul 5-Asya Yakası İdari İşler Şefliği Hekimbaşı Depo / Hekimbaşı Küçüksu Cad. Ümraniye Cezaevi Yanı / Ümraniye 6-Asya Yakası İdari İşler Şefliği kömürcü oda Depo / Kömürcü oda Düz. Depo. Alanı - K.Oda Mevkii Kara kiraz Köyü / Şile
c)Teslim tarihi:Talep edilen ürünler sipariş tarihinden itibaren, yarısı (26.520 adet) 15 iş günü diğer yarısı (26.520 adet) ikinci 15 iş günü içerisinde teslim edilecektir.

3-İhalenin
a)Yapılacağı yer: İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL
b)Tarihi ve saati:06.11.2019-14:00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen 1 kalıp(4'lü) sabunun numunesi ihale günü idareye sunulacaktır.ihalenin yapıldığı tarihden öncesi numune kabul edilmeyecektir Teknik şartnamede özellikleri belirtilen ürün tutanakla teslim edilecektir. Teslim tutanağı ihale teklif zarfında sunulacaktır.Numune teslim etmeyen isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7.İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:İhale,Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR