ANKARA GAZİ ÜNİV. REKT. SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR D. BŞK.

Roll ekmeği satın alınacaktır

ANKARA GAZİ ÜNİV. REKT. SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR D. BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873898
Şehir : Ankara / Yenimahalle
Yayınlandığı Gazeteler

GÜÇLÜ ANADOLU 09.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/494854
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1.800.000 Adet 50 gr'lık Roll Ekmeği Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
G.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Teknikokullar /Ankara
İhale Usulü
:
4734 KİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ROLL EKMEĞİ SATIN ALINACAKTIR
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ


Roll Ekmeği alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/494854

1-İdarenin
a) Adresi : TEKNIKOKULLAR BANDIRMA SOK 00 06500 BEŞEVLER YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122022701 - 3122120284
c) Elektronik Posta Adresi : mediko@gazi.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.800.000 Adet 50 gr'lık Roll Ekmeği
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Başkanlığımıza bağlı 7 Adet Yemekhane Mutfağına (Gölbaşı kampusü dahil) teslim edilecektir .
c) Teslim tarihi : Başkanlığımıza bağlı 7 Adet Yemekhane Mutfağı ve Gölbaşı kampusü dahil olup, Kurum tarafından sözleşme imzalandığı günden itibaren 1 (Bir) yıl süre ile alım yapılacaktır.İdare yüklenici firmaya siparişler yazılı olarak bildirilecek. Ekmek siparişlerini teslim etmeden önce muayene kabul komisyonuna sunacaktır. Ayrıca uygun görülmeyen ekmekleri iadesi yapılacaktır. Teknik şartnamede belirtilen özellikteki ekmeklerin teslimini kendi personelleri ve araçları ile en geç saat 08:30?a kadar yemekhanelere teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : G.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Teknikokullar /Ankara
b) Tarihi ve saati : 31.10.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1. İhaleye istekli olarak katılacak firmalar. İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış olan, istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesinin aslını veya noter onaylı suretini teklif ekinde sunacaktır.

2.İhaleye istekli olarak katılacak firmalar. İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış olan, Üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlen Kapasite Raporunun aslını veya noter onaylı suretini teklif ekinde sunacaktır.

3. İhaleye istekli olarak katılacak firmalar. İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış olan, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen, İşletme Kayıt Belgesi veya Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) yada teklif edilen ürünlere ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesinden birinin aslını veya noter onaylı suretini teklif ekinde sunacaktır

4.İhaleye istekli olarak katılacak firmalar. İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış olan, İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, aslını veya noter onaylı suretini teklif ekinde sunacaktır.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
İhaleye istekli olarak katılacak firmalar. İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış isteklinin firma adına düzenlenmiş olan, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sitem Kalite Belgesinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onayı olup, aslını veya noter onaylı suretini teklif ekinde sunacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Resmi kurum ve kuruluşlar ile özel sektörden alınmış "Ekmek Alımı " ilgili iş deneyimini gösteren belgeler.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı G.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Teknikokullar adresi olup; bedelinin T.C. Halk Bankası Kampüsan TR65 0001 2001 2940 0006 0000 57 nolu hesabına yatırmış olduğunu gösteren dekont karşılığı temin edilebilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar G.Ü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 2 Kat Satın alma birimi Teknikokullar / Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR