İZMİR BUCA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ YÖNET

Renkli dopplerli ultrasonografi cihazı satın alınacaktır

İZMİR BUCA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ YÖNET

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01043065
Şehir : İzmir / Buca
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 03.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/403864
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 KALEM RENKLİ DOPPLERLİ ULTRASONOGRAFİ CİHAZI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İZMİR BUCA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ KONFERANS SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2 KALEM RENKLİ DOPPLERLİ ULTRASONOGRAFİ CİHAZI ALIMI
DOĞUMEVİ HASTANESİ -BUCA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2 KALEM RENKLİ DOPPLERLİ ULTRASONOGRAFİ CİHAZI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/403864

1-İdarenin
a) Adresi : İZMİR BUCA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ ATATÜRK MAHALLESI HOCA AHMET YESEVI CAD. 27/95 35160 BUCA BUCA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324540101 - 2324540102
c) Elektronik Posta Adresi : bucadogum@ism.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 KALEM RENKLİ DOPPLERLİ ULTRASONOGRAFİ CİHAZI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İZMİR BUCA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin onaylanmasından itibaren Tüm Cihazlar 60 gün içinde hastanemiz Biyomedikal deposuna firma yetkilisi veya vekalet verdiği temsilcisi tarafından irsaliyesi ile birlikte teslim edilip kurulumu tamamlanacaktır. Cihazların kalibrasyonlarına ait belgeler teslimat yapılırken idareye sunulacaktır.Kurulum ile ilgili her türlü montaj ve işçilik ücreti teklif fiyata dahildir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İZMİR BUCA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ KONFERANS SALONU
b) Tarihi ve saati : 01.10.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İSTEKLİLER TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLER VEYA CİHAZLAR İÇİN ''TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ'' KAPSAMINDA SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ SUNULACAKTIR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1- Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
2- Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite raporu
3- Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlik belgesi
4- Tıbbi cihaz üreticisi OEM (Original Equipment Manafacturer-Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliği kazanmış ise bu işe ilişkin sözleşme.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
1) İstekliler Teklif etiikleri kalemlere ait TİTUBB kod numaralarını teklif mektubu eki cetvelde veya ayrı bir liste halinde ihale dosyasında sunacaklardır. İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait olan, T.C. İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nın (TİTUBB) Sağlık Bakanlığı'nca onaylıdır ibaresi olan çıktıları üzerine ilgili kalem numarası yazılacaktır.
2) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmayan ürünler ile ilgili olarak teklif edilen ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmadığına dair beyanlarını teklif zarfı içinde sunacaklardır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler teknik şartname maddelerini ayrı ayrı Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevap ''....marka, ....model, .....cihazına ait teknik şartname uygunluk belgesi'' başlığı altında teklif veren isteklinin antetli kağıdına yazılmış ve yetkilisi tarafından imzalanmış olacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR BUCA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ-HOCA AHMET YESEVİ CAD. NO:27/95 BUCA/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR