BURSA DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Raf sistemi için montaj dahil 5 kalem mal alınacaktır

BURSA DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/631786
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
-Raf Sistemi H Direk 80 adet -Raf Sistemi Travers 960 adet -Raf Sistemi Galvaniz Sac Raf Tablası 2400 adet -Raf Sistemi Deprem Bağlantı Profili 40 adet -Raf Sistemi Çelik Dübel 160 adet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.12.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ovaakça Santral Mah. Doğalgaz Çevrim Santralı Küme Evler İdari Bina No : 22 Osmangazi / BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EÜAŞ BURSA DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI 2 NOLU AMBARINA KURULACAK RAF SİSTEMİ İÇİN MONTAJ DAHİL 5 KALEM MAL ALIMI
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) BURSA DOĞAL GAZ TERMİK SANTRALI İŞL.MÜD.

EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı 2 Nolu Ambarına Kurulacak raf sistemi için montaj dahil 5 kalem mal alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/631786

1-İdarenin
a) Adresi : Ovaakça Santral Mahallesi Doğal Gaz Çevrim Santralı Küme Evler İdari Bina No : 22 OSMANGAZİ/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2242671170 - 2242671177
c) Elektronik Posta Adresi : bursaticaret@euas.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : -Raf Sistemi H Direk 80 adet -Raf Sistemi Travers 960 adet -Raf Sistemi Galvaniz Sac Raf Tablası 2400 adet -Raf Sistemi Deprem Bağlantı Profili 40 adet -Raf Sistemi Çelik Dübel 160 adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü Ovaakça Santral Mahallesi Doğal Gaz Çevrim Santralı Küme Evler No: 22 Osmangazi/ BURSA
c) Teslim tarihi : İhale konusu 5 kalem malın teslim ve montaj yeri İşletme Müdürlüğü ambarıdır. Montaj ve nakliye firmaya aittir. Teslim ve montaj süresi, sözleşme imzalandıktan sonra 30 takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ovaakça Santral Mah. Doğalgaz Çevrim Santralı Küme Evler İdari Bina No : 22 Osmangazi / BURSA
b) Tarihi ve saati : 19.12.2018 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı : EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü (Muhasebe Servisi ) adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 42 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Vakıflar Bankası Demirtaş şubesi, Şube kodu : 0496 IBAN TR43 0001 5001 5800 7286 6083 22 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü ( Muhaberat Servisi ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR