ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Radyoloji kliniği için tıbbi sarf malzeme alınacaktır

ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00978493
Şehir : Ankara / Altındağ
Yayınlandığı Gazeteler

ZAFER 11.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/162229
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Radyoloji Kliniği 69 (altmışdokuz) Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ANKARA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Radyoloji Kliniği 69 (altmışdokuz) Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/162229

1-İdarenin

a) Adresi

:

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3125962000 - 3125172097

c) Elektronik Posta Adresi

:

info@diskapieah.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Radyoloji Kliniği 69 (altmışdokuz) Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Hastanemiz Tıbbi Sarf Deposu

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici/yükleniciler hale konusu ürünleri hastanenin ihtiyacına göre partiler halinde peyder pey veya tek seferde teslim edeceklerdir. Teslimatlar siparişlerin bildirilmesini müteakip 10 (on) takvim günü içerisinde yapılacaktır. Son parti 16.12.2019 tarihine kadar teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

02.05.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

a-İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası’ndan (TITUBB veya ÜTS ), Sağlık Bakanlığınca onaylıdır” ibaresinin ve UBB kodunu gösterir belgeyi ihale dosyasında teklifi ile birlikte vereceklerdir.
b-T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası’ndan (TITUBB veya ÜTS ) onaylı FİRMA BAYİ veya
ANA BAYİ veya TEDARİKÇİ koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte vereceklerdir.
c- TITUBB’a kayıtlı olmayan ürünler "kapsam dışı" olarak teklif mektubunda belirtilecektir. Üretici firmadan ürünün "kapsam dışı" olduğuna dair yazı sunulacaktır.
d- İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait (TITUBB veya ÜTS ) ürün kodunun idarenin talep ettiği ürün SUT alan koduyla uyuşmalı, aksi taktirde ilgili kalem değerlendirmeye alınmayacaktır.
e- Teklif edilen ürünlerin (TITUBB veya ÜTS ) kayıtları alan tanımları ve jenerik isimleri Medula sistemine tanıtılmış olması gerekmektedir. Yapılacak inceleme sonucu kaydı olmayan veya yanlış kaydedildiği tespit edilen ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır ve oluşmuş olan tüm maddi zarar firma tarafından karşılanacaktır.
f- SUT kodu ile ilgili ürünün kodunun eşleştirmesini gösteren belgeyi, teklifleri ile birlikte verilecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a) İstekliler, teklif edilen ürünlerin ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu belirlemek amacı ile ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı broşür, katalog vs. tanıtım materyallerini sunacaklardır.
b) İstekliler, GENEL HÜKÜMLER başlıklı teknik şartnamede belirtildiği gibi teklif ettikleri her kalem için yine şartnamede belirtildiği miktarda numuneyi İHALE SAATİNE KADAR tutanak karşılığı teslim edecekler. Teknik şartnamede numune birimi belirtilmeyen kalemler için ise en az 1 adet, litre, kg vs kaleme ait teklif cetvelin biriminde tarif edildiği şekilde numuneleri ihalede görevli Uzman üyelere tutanak karşılığında teslim edilecektir. İsteklilerin teklif ettikleri ürünlere ait TITUBB veya ÜTS no'ları ile numune olarak verdikleri ürünlere ait TITUBB/ÜTS no'ları aynı olmalıdır bu no'lar numune teslim tutanaklarında belirtilmelidir. Numunelerin ambalajları açılarak denenerek karar verilecek olduğundan dolayı tekrar firmalara teslim edilmeyebilir.
c) İhale ve Muayene Komisyonları ihale dosyasında yer alan evraklar, teklif edilen ürünlerde tereddütte düştüğü durumlarda incelenmesi için uygun gördüğü ilgili kuruluşlara masraflar ilgili firmalar tarafından karşılanmak üzere gönderebilir. Firma bunun için idareden her hangi bir ücret talep edemez.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Sıra No

Açıklama

Birimi

Brans Kodu

Miktarı

1

Basınca dayanıklı uzatma hattı uzun Dsa

adet

UZATMA HATTI 1200 PSİ BASINCA DAYANIKLI M/F 100CM

1.300

2

Biopsi iğnesi koaksiyel (Akciger Biopsi) biopsi seti

adet

BİYOPSİ İĞNESİ KOAKSİYAL 18G DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)

150

3

Biyopsi iğnesi, doku alan, otomatik, kendinden tabancalı

adet

TAM OTOMATİK TABANCALI BİYOPSİ İĞNESİ TEK KULLANIMLIK 18 G 10CM

600

4

Chiba biyopsi iğnesi

adet

CHİBA İĞNESİ 22G 15CM

600

5

Dilatör

adet

VASKÜLER DİLATÖR 6F 16-18 CM

300

6

Emboli koruyucu sistem, geçici, filtreli / monorail / monoraile çevrilebilen

adet

EMBOLİ KORUYUCU SİSTEM, GEÇİCİ, FİLTRELİ / MONORAİL / MONORAİLE ÇEVRİLEBİLEN

50

7

Giriş iğnesi, seldinger, iki parçalı

adet

SELDİNGER İĞNESİ, 19G 7-9CM 0,035

100

8

Giriş iğnesi, tek parça

adet

GİRİŞ İĞNESİ TEK PARÇA

100

9

Giriş iğnesi, uzun 18 G

adet

PERKÜTAN GİRİŞ İĞNESİ 18G X 10-15CM

500

10

Guiding Kateter

adet

KAPALI ASPİRASYON KATETERİ NO:6

50

11

İnflatör (balon şişirme amaçlı)/ deflatör

adet

BALON İNFLATÖRÜ STOPCOCKLU 30 PSİ

600

12

İnfüzyon kateteri trombus

adet

PERİFERİK TROMBOLİZ İNFÜZYON KATETERİ, 5F 135CM 10CM

40

13

Kateter, anjiyografi, örgülü, hidrofilik, uzun (>105 cm.)

adet

ANJİYOGRAFİ KATETERİ HİDROFİLİK ÖRGÜLÜ UZUN (>105 CM)

100

14

Kateter, anjiyografi, örgülü, yumuşak uçlu

adet

ANJİYOGRAFİ KATETERİ HİDROFİLİK, YUMUŞAK UÇLU 5FX100CM 0,035 İNÇ ÖRGÜLÜ

1.000

15

Periferik Vasküler 0,014"inç, Monorail Balon Dilatasyon Kateteri

adet

BALON ANJİYOPLASTİ KATETERİ 0,014 MONORAİL 5 MM X 20MM X 135CM

25

16

Kateter, balon, Anjiyoplasti, 0,018", Monorail

adet

BALON ANJİYOPLASTİ KATETERİ 0,014 MONORAİL 5 MM X 20MM X 135CM

25

17

Kateter, balon, Anjiyoplasti, 0,018", otw

adet

BALON ANJİYOPLASTİ KATETER 0,018 OTW , 135 40X8.00

200

18

Kateter, balon, Anjiyoplasti, 0,035" otw

adet

BALON ANJİYOPLASTİ KATETERİ 0,035 OTW 5MM X 4 CM, 5F, ŞAFT 135 CM

300

19

Kateter, balon, Anjiyoplasti, 0,035" otw, geniş çaplı (en az 14mm)

adet

BALON ANJİYOPLASTİ KATETERİ 0,035 OTW 12MM X 4 CM, 5F, ŞAFT 110 CM

50

20

Kateter, balon, Anjiyoplasti, 0,035" otw, yüksek basınçlı (patlama basıncı en az 24 atm)

adet

BALON ANJİYOPLASTİ KATETERİ 0,035 OTW (EN AZ 16 ATM BASINÇLI) 80 60X5

50

21

Kateter, drenaj, bilier / kilitli, set / hidrofilik, kilitli, set / hidrofilik, kilitli, ro işaretli, set

adet

BİLİYER DRENAJ KATETER, HİDROFİLİK, KİLİTLİ MALEKOT 6-8F 33 CM

75

22

Kateter, drenaj, çok amaçlı, kilitli / tek aşamalı kilitli

adet

PERKÜTAN NEFROSTOMİ DRENAJ KATETER-PİGTAİL KİLİTLİ TEK AŞAMALI 8F

250

23

Kateter, drenaj, çok amaçlı, standart kilitli set / hidrofilik kilitli set

adet

PERKÜTAN NEFROSTOMİ DRENAJ KATETER-PİGTAİL LOOP KİLİTLİ 8 F 30 CM

250

24

Kateter, hemodiyaliz, tünelli, ayrık/simetrik uçlu, erişkin

adet

UZUN SÜRELİ DİYALİZ KATETER 14.5F x 28CM ÇİFT LÜMENLİ AYRIK UÇLU

300

25

Kateter, hemodiyaliz, tünelli, ayrık/simetrik uçlu, erişkin Retrograd

adet

UZUN SÜRELİ DİYALİZ KATETER 15.5F x 28CM ÇİFT LÜMENLİ AYRIK UÇLU

300

26

Kateter, hemodiyaliz, tünelli, erişkin / heparin kaplı

adet

UZUN SÜRELİ DİYALİZ KATETER, ÇİFT LÜMENLİ DÜZ 14.5F X 23CM

250

27

Kateter, mikro, periferik, örgülü (mikro kılavuz teli ile birlikte)

adet

PERİFERİK MİKROKATETER, ÖRGÜLÜ, (MİKRO KILAVUZ TELİ İLE BİRLİKTE) 180CM 150CM 10 Kit

50

28

Kateter, oklüzyon, tekrar lümene girim, gerçek lümenden geçiş

adet

OKLÜZYON KATETERİ TEKRAR LÜMENE GİRİM, GERÇEK LÜMENDEN GEÇİŞ

50

29

Kateter, yabancı cisim yakalama, kement, periferik

adet

CİSİM ÇIKARICI KATETER, MAKRO (İNTRAVASKÜLER) SNARE KATETER

5

30

Kemerli Drenaj Torbası steril

adet

DRENAJ TORBASI KEMERLİ 600CC

1.000

31

Kılavuz tel -0.018 inc süper sitiff (kontrol wire 180-200 cm)

adet

KILAVUZ TEL ANJİOPLASTİ 0,014-0,018 İNÇ REKANALİZASYON AMAÇLI

150

32

Kılavuz tel- 0.018 inc süper sitiff exchange (kontrol wire 300 cm)

adet

KILAVUZ TEL ANJİOPLASTİ 0,014-0,018 İNÇ REKANALİZASYON AMAÇLI

200

33

Kılavuz tel platinyum (flexıble – esnek) guıde wıre 0,035 inc 180 cm

adet

KILAVUZ TEL HİDROFİLİK 0,035 REKANALİZASYON AMAÇLI TOTAL PERİFERİK OKLÜZYON İÇİN ROADRUNNER

100

34

Kılavuz tel platinyum exchange (flexıble – esnek) guıde wıre (260cm)

adet

KILAVUZ TEL HİDROFİLİK 0,035 REKANALİZASYON AMAÇLI TOTAL PERİFERİK OKLÜZYON İÇİN ROADRUNNER

100

35

Kılavuz tel, 0,032"-0,038", Amplatz, 140-190cm

adet

AMPLATZ SÜPER STİFF KILAVUZ TEL DÜZ UÇLU

500

36

Kılavuz tel, 0,032"-0,038", Amplatz, 260-300cm

adet

AMPLATZ SÜPER STİFF KILAVUZ TEL 0,035 İNÇ 260CM

200

37

Kılavuz tel, 0,032"-0,038", Amplatz, 70-100cm

adet

AMPLATZ SÜPER STİFF KILAVUZ TEL 75CM DÜZ UÇLU

150

38

Kılavuz tel, 0,032"-0,038", bentson

adet

KILAVUZ TEL BENTSON TİP 0,032-0,038 İNÇ

200

39

Kılavuz tel, 0,032"-0,038", hidrofilik

adet

KILAVUZ TEL 0,035 HİDROFİLİK DÜZ UÇLU 180 CM

800

40

Kılavuz tel, 0,032"-0,038", hidrofilik, 260-300cm

adet

HİDROFİLİK KILAVUZ TEL 0,035 260 CM, AÇILI

200

41

Kılavuz tel, 0,032"-0,038", hidrofilik, sert, 260-300cm

adet

KILAVUZ TEL HİDROFİLİK SERT 0,032-0,038 İNÇ 260-300CM

150

42

Kılavuz tel, 032"-0,038", süper sert ro uçlu 260-300cm

adet

EKSTRA SERT KILAVUZ TEL 0,035 260(±10) CM

30

43

Kılavuz tel, 0,032"-0,038", süper sert, ro uçlu, 140-190cm

adet

KILAVUZ TEL 0,035 DÜZ UÇLU 180 CM SERT

10

44

Kılavuz tel-mikro 0.014 inch süper sitif 190 cm-300 cm

adet

KILAVUZ TEL ANJİOPLASTİ 0,014-0,018 İNÇ REKANALİZASYON AMAÇLI

100

45

Otomatik pompa şırıngası, dsa için

adet

DSA OTOMATİK POMPA ENJEKTÖRÜ

250

46

Örtü seti-anjiografi

adet

ANJİYOGRAFİ ÖRTÜ SETİ YETİŞKİN

1.000

47

Örtü seti-biyopsi seti-us

adet

BİYOPSİ ÖRTÜ SETİ

500

48

Minör Cerrahi örtü seti

adet

PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ İÇİN ÖRTÜ SETİ

1.100

49

Parasentez iğnesi

adet

PARASENTEZ SKALPEL 1.0 MM AÇILI ÇOK KULLANIMLIK

150

50

Port, basınca dayanıklı, erişkin

adet

PORT SETİ, CT UYUMLU, BASINÇLI PO ENJEKSİYONUNA DAYANIKLI 8F STANDART

250

51

Set, double j, iki ucu açık, poliüretan, hidrofilik

adet

DOUBLE J SİLİKON (UZUN SÜRELİ) ÜRETRAL STENT SET, İKİ UCU AÇIK 7 F 24 CM

35

52

Set, ilk girim, mikro, biliyer

adet

İLK GİRİM SETİ MİKRO BİLİYER

50

53

Set, ilk girim, mikro, vasküler, standart

adet

İLK GİRİM SETİ MİKRO BİLİYER

150

54

Set, introduser, nörovasküler, 65cm ve üstü, metal kaplama

adet

PERİFERİK İNTRODUSER SET, 16-44 CM, METAL KAPLAMA 6F 25CM TELLİ 80CM 0,038 İNÇ

90

55

Set, introduser, nörovasküler, 65cm ve üstü, örgülü, hidrofilik

adet

PERİFERİK İNTRODUSER SET, 64 CM VE ÜSTÜNDE,ÖRGÜLÜ HİDROFİLİK 6 F 90 CM DÜZ

25

56

Set, introduser, periferik, 15cm ve altı, örgüsüz

adet

İNTRODUSER SHEATH 5F 11 CM 0,038 İNÇ

900

57

Set, introduser, periferik, 45-64cm, metal kaplama

adet

PERİFERİK İNTRODUSER SET, 16-44 CM, METAL KAPLAMA 6F 25CM TELLİ 80CM 0,038 İNÇ

30

58

Set, introduser, periferik, 45-64cm, örgülü, hidrofilik

adet

PERİFERİK İNTRODUSER SET, 45-64 CM,ÖRGÜLÜ HİDROFİLİK 6 F 45 CM DÜZ

25

59

Stent, vasküler, greft kaplı, ptfe'li, ilaç bağlı veya kaplamalı kendiliğinden açılan, nitinol, kısa (5cm ve altı)

adet

VASKÜLER STENT, PTFE GREFT KAPLI, KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, NİTİNOL, KISA 8F - 7X40MM 117CM

10

60

Stent, vasküler, greft kaplı, ptfe'li, ilaç bağlı veya kaplamalı kendiliğinden açılan, nitinol, orta (6-14cm)

adet

VASKÜLER STENT, PTFE GREFT KAPLI, KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, NİTİNOL, ORTA 9F - 8X80MM 117CM

5

61

Stent, vasküler, karotis, kendiliğinden açılan, çelik / nitinol / distal incelen monorail

adet

STENT, VASKÜLER, KAROTİS, KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, NİTİNOL, MONORAİL 7X40

50

62

Stent, vasküler, periferik, balona yüklenmemiş

adet

STENT VASKÜLER, PERİFERİK, BALONA YÜKLENMEMİŞ 6 F 120 CM

20

63

Stent, vasküler, periferik, balonla açılan, otw

adet

PERİFERİK VASKÜLER STENT, BALONLA AÇILAN, OTW 80 12X8

10

64

Stent, vasküler, periferik, kendiliğinden açılan, nitinol, otw

adet

PERİFERİK VASKÜLER STENT, KENDİLİĞİNDEN AÇILAN 07MM-150MM-120CM

30

65

Üç yollu musluk, basınca dayanıklı

adet

ÜÇ YOLLU MUSLUK - 1200PSI BASINCA DAYANIKLI

1.000

66

Vasküler kapama sistemi

adet

PERKÜTAN VASKÜLER KAPAMA SİSTEMİ

175

67

Yarı otomatik core biyopsi iğnesi

adet

YARI OTOMATİK TABANCALI BİYOPSİ İĞNESİ TEK KULLANIMLIK 18 G 10CM

30

68

Yönlendirici (torkör) Torquer (Kılavuz Tel Yönlendirici )

adet

TORQUER, KORONER ANJİYOPLASTİ 0,010-0,038

50

69

Girişimsel Radyoloji için Y Konnektor

adet

NORMAL TİP Y KONNEKTÖR 8.0 F

100

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR