CEYHAN BOTAŞ PETROL İŞLETMELERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Radar Beacon (Racon) cihazı satın alınacaktır

CEYHAN BOTAŞ PETROL İŞLETMELERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01047874
Şehir : Adana / Ceyhan
Yayınlandığı Gazeteler

CRT HABER 09.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/430961
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 adet radar Beacon (Racon)-radar fener cihazı temini Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü P.K. 73 01944 Ceyhan - ADANA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

RADAR BEACON (RACON) CİHAZI
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) PETROL İŞLETMELERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(CEYHAN)


Radar Beacon (Racon) Cihazı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/430961

1-İdarenin
a) Adresi : BOTAS PETROL ISLETMELERI BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ P.K.73 01944 CEYHAN/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3226392465 - 3226392480
c) Elektronik Posta Adresi : alparslan.kayabasi@botas.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet radar Beacon (Racon)-radar fener cihazı temini
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ceyhan-ADANA
c) Teslim tarihi : İşe Başlama tarihinden itibaren 60 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü P.K. 73 01944 Ceyhan - ADANA
b) Tarihi ve saati : 26.09.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1. İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2. İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

3. İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4. İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala/mallara ilişkin Yerli Malı Belgesi,

5. İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- İstekli, teknik şartnameye vereceği cevabı, basılı ve İstekli tarafından onaylanmış şekilde sunacaktır. Ayrıca cevaplar elektronik ortamda da (CD, DVD v.b. ortamında) MS Office word dosyası olarak sağlanacaktır.

2.- İstekli, teklif ettiği sistemin teknik bilgilerini içeren orijinal katalog ve dokümanları Türkçe veya İngilizce olarak verecektir. Teknik kataloglar üzerinde, sonradan elle veya başka bir şekilde yapılan düzeltmeler kabul edilmeyecek, böyle bir durum tespit edildiği takdirde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca teknik kataloglar ve dokümanlar elektronik ortamda da (CD, DVD v.b. ortamında) sağlanacaktır.

3- İstekli, teknik şartnamede cevap verilmesi istenen maddeleri ve Teknik Şartname 4i maddesindeki teknik detayları, tek tek ve teknik şartname düzenine uygun olarak cevaplandıracak, verdiği cevaplarla, sunduğu teknik doküman ve kataloglar arasında bir çelişki olmayacaktır. Teknik şartnameye verilen cevaplar açık ve anlaşılır olacak; İstekliye bilgi vermek amacıyla yazılmış olanlar dışındaki, İstekli yükümlülüğünü ve teknik gereklilikleri tanımlayan maddeler, sadece "Tamam", "Anlaşıldı" gibi cevaplarla geçiştirilmeyecek, eğer bir maddeye verilen cevaba referans, çizim veya ayrıntı için bir doküman işaret edilecekse, dokümanın tam ismi ve bahsi geçen konunun sayfa numaraları madde sonunda verilecektir. Cevap formatı ihale dokümanları ekinde yer alan Teknik Şartnameye Cevaplar Formunda belirtilen örneğe uygun olarak verilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Haberleşme Şefliği Ceyhan - ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR