SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Protez döküm kron satın alınacaktır

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01052053
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

KONYA POSTASI 19.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/440205
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 KALEM PROTEZ DÖKÜM KRON ALIMI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.10.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PROTEZ DÖKÜM KRON SATIN ALINACAKTIR

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

2020 YILI 2 KALEM PROTEZ DÖKÜM KRON ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/440205
1-İdarenin

 1. Adresi : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAADDİN KEYKUBAD KAMPÜSÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 42079 SELÇUKLU/KONYA

 2. Telefon ve faks numarası : 3322231207 - 3322231207

 3. Elektronik Posta Adresi : disfak@selcuk.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi (varsa)

 1. İhale konusu malın

 1. Niteliği, türü ve miktarı : 2 KALEM PROTEZ DÖKÜM KRON ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Teslim yeri : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ A.B.D. KLİNİĞİ

 2. Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihale konusu ilgili malzemeler fakültenin talebi doğrultusunda malzeneler sipariş gönderildiği gün itibari ile 10 gün içerisinde teslim edilecektir.Sözleşme 31.12.2020 tarihinde sona erecektir.

 1. İhalenin

a) Yapılacağı yer : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 14.10.2019 - 09:30

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

 1. İstekliler, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) bilgi kayıt sistemi kapsamında teklif ettikleri tüm malzemelerin, ÜTS bilgi kayıt sistemine kayıt edildiğine, Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından onaylandığına ve kod numarası alındığına dair belgeleri ihale dosyaları içerisinde sunacaklardır.

 2. İstekliler ÜTS bilgi kayıt sistemine kayıtlı üretici ve/veya ithalatçı firmalar ve bu firmalar adı altında teklif etmiş oldukları malzemelere ait bayiliklerinin kayıtlı olduklarına dair belgeleri de ihale dosyaları içerisinde sunacaklardır.

 3. ÜTS bilgi kayıt sistemi dışında kalan ürünler için ise üreticinin/ithalatçının kapsam dışı olduğu ile ilgili beyanı esas alınacak olup beyanın doğruluğu konusundaki sorumluluk isteklilere ait olacaktır, TSE, TSEK, EN ve CE v.b gibi kapsam dışı malzemelerde istekli firma ayrıca teklif vermeye yetkili olduğuna dair belge ler bulunmalıdır.

 1. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala /mallara ilişkin yerli malı belgesini / belgelerini ihale dosyasında sunmaları gerekmektedir.

   1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

    1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

    2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

   2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

   3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  1. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

   1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune veya teknik bilgilerin yer aldığı kataloglar ilgili birimlere tutanak karşılığo teslim edilecektir.
(2) İdare tarafından numuneler bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

 1. İhale dokümanının görülmesi:

  1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

  2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SATINALMA SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 1. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

 1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 1. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR