İZMİR VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Prime güçlerde senkron elektrojen grupları satın alınacaktır

İZMİR VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01191967
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ BAKIŞ 16.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/349611
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2x750 KVA Prime Güçlerde Senkron Elektrojen Grupları Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
İZMİR KGYS HİZMET BİNASI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.08.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
855 SOK. NO:40 KONAK-İZMİR(Yatırım İzleme Müdürlüğü)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PRİME GÜÇLERDE SENKRON ELEKTROJEN GRUPLARI SATIN ALINACAKTIR

YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI İZMİR YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

İzmir KGYS Hizmet Binasına Tesis Edilmek Üzere 2x750 KVA Prime Güçlerde Senkron Elektrojen Grupları Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/349611

1-İdarenin
a) Adı : YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI İZMİR YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
b) Adresi : 855 SOK. NO:40 KONAK/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 2324551400 - 2324454159
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : İzmir KGYS Hizmet Binasına Tesis Edilmek Üzere 2x750 KVA Prime Güçlerde Senkron Elektrojen Grupları Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2x750 KVA Prime Güçlerde Senkron Elektrojen Grupları Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İZMİR KGYS HİZMET BİNASI
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanır. Yer teslimi yapıldığı tarihten itibaren 180 (yüzseksen) gün içerisinde İzmir KGYS Hizmet Binasının bulunduğu adrese İdarenin uygun gördüğü şekilde montajı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.08.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : 855 SOK. NO:40 KONAK-İZMİR(Yatırım İzleme Müdürlüğü)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
Jeneratör (Elektrojen) grubunda kullanılan motor ve alternatör için;
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İstekliler elektrojen gruplarının satış sonrası hizmetler için 5 (beş) farklı coğrafi bölgede en az 1 (bir) yetkili servis istasyonuna sahip olacaktır. Servislerin yetkili olduğuna dair belge veya sözleşme teklif aşamasında sunacaklardır.
4.3.3. Alım konusu ile ilgili imalat yeterlik belgesi:
İstekliler İmalat Yeterlilik Belgesini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
4.3.4. Hizmet yeterlilik belgesi:
İstekliler Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
4.3.5.
4.3.5.1. Kaliteye ilişkin belgelere ait bilgiler:
Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İsteklilerden bu bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin, bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeye ilişkin bilgiyi belirtmesi yeterlidir.
4.3.5.2. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
a) İstekliler ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesini ve ISO 14001-2015 Çevre Yönetim Sistem Belgesini idari şartnamenin 7.5.3.1’inci maddesindeki düzenlemeyi göz önünde bulundurarak, teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
b) İstekliler teklif edilen elektrojen grupları kumanda panolarının IP-23 koruma sınıfına ait TS ISO 8528-4 standardına ve elektrojen gruplarının TS ISO 8528-5 standardına uygunluğunu gösteren belgeyi teklifleri ile birlikte sunacaklardır. TS ISO 8528-5 belgesinde teklif edilen motor markaları yer alacaktır.
c) İsteklilerce teklif edilen elektrojen grupları CE Belgeli olacak ve teklif edilen her güç grubu için CE belgeleri teklifleri ile birlikte sunulacaktır.
4.3.6. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1) İstekliler elektrojen gruplarında kullanacakları ürünlerle ilgili teknik şartnamenin Ek-2 bilgilendirme formunu eksiksiz olarak dolduracaklar ve her güç grubu için yazılı vereceklerdir. Formlarda isteklinin imza ve kaşesi olacaktır.
2) İsteklilerce, seçilen motorlar talep edilen jeneratör prime gücünün en fazla 1,3 (birondaüç) katı fazlasını verecek şekilde seçilecektir. (örnek,100 KVA prime gücünde grup için en fazla 130 KVA güç verecek motorlar teklif edilebilecek daha fazla güçte motor teklif edilmeyecektir). Teklif edilecek motor hesaplaması teknik şartnamenin 3.2.1.10 maddesine göre yapılacaktır. Motor üreticisi dokümanları ile motorun bu teknik şartnamenin istek ve özellikler kısmında belirtilen çevresel şartlar altında istenilen güç değerini gösterir motor güç düşüm eğrisi ve motor gücünün elde edilme bilgileri teklif ile birlikte sunulacaktır.
3) İsteklilerce, alternatör üretici dokümanları ile alternatörün teknik şartnamenin istek ve özellikler kısmında belirtilen verim düşmeleri dikkate alınarak alternatör gücünün elde edilme ve hesaplama bilgileri teklif ile birlikte sunulacaktır.
4) İstekliler, teklif edilen elektrojen grubuna ait (motor, alternatör, panel, Senkron panel, akü, AŞC, kontaktör, Çekmeceli şalter ve TMŞ gibi) ana unsurlarla ilgili doküman ve kataloglar teklif ile birlikte sunulacaktır. Dokümanların farklı dilde olması halinde ayrıca tercüman tarafından aslından Türkçe diline çevrilmiş dokümanlar verilecektir. Verilen doküman ve kataloglarda teklif edilen modeller işaretlenecek ayrıca bu dokümanlarda İsteklinin imza ve kaşesi olacaktır.
5) Teklif edilen ürünler istenilen tüm standartlar ve özelliklere uygun olacak, sunulan belge ve dokümanlar üzerinde İsteklinin imza ve kaşesi bulunacaktır.
6) İstekliler teklif ettikleri elektrojen gruplarına (aynı motor ve alternatör modelleri ile) ilişkin ihale tarihinden itibaren son 2 (iki) yıl içerisinde kurduğu veya yeni ürettiği elektrojen grubunun yerini teknik şartnamenin Denetim ve Muayene Metodları başlığı altındaki test ve incelemelerin yapılması için teklif ekinde sunacaklardır. Bu yer veya yerlerde elektrojen grupları ile ilgili test ve incelemeleri yapmak için gerekli olan tüm şartlar istekli tarafından sağlanacaktır. Her kısım için teklif edilen elektrojen gruplarının bu testleri geçmesi zorunludur. Test ve incelemeler aşamasında hasar gören her türlü cihaz, malzeme ve üçüncü şahıslara verilen zararlar ile can ve mal kaybıyla sonuçlanacak yada cana ve mala zarar verecek her türlü olaydan tamamı ile istekli sorumludur.
7) İsteklinin teklifi kapsamında sunması gereken ve teknik şartnamede belirtilen belgeler teklif dosyası ile birlikte sunulacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR