KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Pres yaş maya, enzim, çörek otu ve susam satın alınacaktır

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01095169
Şehir : Kahramanmaraş
Yayınlandığı Gazeteler

KAHRAMANMARAŞ MANŞET 04.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt No
:
2019/624261
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 kısım 4 kalem Pres Yaş Maya, Enzim, Çörek Otu ve Susam Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE SALONU-İSMETPAŞA MAH. AZERBAYCAN BUL. NO:25 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASI KAT:2 DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Pres Yaş Maya, Enzim, Çörek Otu ve Susam Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/624261

1-İdarenin

a) Adresi

:

İSMETPAŞA MAHALLESİ AZERBAYCAN BULVARI 25 46100 DULKADİROĞLU/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası

:

3442284600 - 3442284694

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@kahramanmaras.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

3 kısım 4 kalem Pres Yaş Maya, Enzim, Çörek Otu ve Susam Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Şube Müdürlüğü Halk Ekmek Fabrikası - Mehmet Akif Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:120/B Dulkadiroğlu / KAHRAMANMARAŞ

c) Teslim tarihleri

:

1.KISMIN TESLİMATI: Pres Yaş Maya: İşe başlama tarihinden itibaren 330 (Üç Yüz Otuz) takvim günü içerisinde haftalık partiler halinde ayda ortalama 9.090 Kg teslim edilecektir. Teslim programı aşağıda verilmiştir. 1. Ay - Haftalık: 2.272,5 Kg. Aylık: 9090 Kg. 2. Ay - Haftalık: 2.272,5 Kg. Aylık: 9090 Kg. 3. Ay - Haftalık: 2.272,5 Kg. Aylık: 9090 Kg. 4. Ay - Haftalık: 2.272,5 Kg. Aylık: 9090 Kg. . 5. Ay - Haftalık: 2.272,5 Kg. Aylık: 9090 Kg. 6. Ay - Haftalık: 2.272,5 Kg. Aylık: 9090 Kg. 7. Ay - Haftalık: 2.272,5 Kg. Aylık: 9090 Kg. 8. Ay - Haftalık: 2.272,5 Kg. Aylık: 9090 Kg. 9. Ay - Haftalık: 2.272,5 Kg. Aylık: 9090 Kg. 10. Ay - Haftalık: 2.272,5 Kg. Aylık: 9090 Kg. 11. Ay - Haftalık: 2.275 Kg. Aylık: 9100 Kg. 2.KISMIN TESLİMATI: Enzim: İşe başlama tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir. 3.KISMIN TESLİMATI: 1- Çörek Otu: İşe başlama tarihinden itibaren 180 (Yüz Seksen) takvim günü içerisinde aylık partiler halinde ayda 166 kg. teslim edilecektir. 1.Ay: 166 Kg 2.Ay: 166 Kg 3.Ay: 166 Kg 4.Ay: 166 Kg 5.Ay: 166 Kg 6.Ay: 170 Kg 2- Susam: İşe başlama tarihinden itibaren 180 (Yüz Seksen) takvim günü içerisinde aylık partiler halinde ayda 6.666 kg. teslim edilecektir. 1.Ay: 6.666 Kg 2.Ay: 6.666 Kg 3.Ay: 6.666 Kg 4.Ay: 6.666 Kg 5.Ay: 6.666 Kg 6.Ay: 6.670 Kg


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE SALONU-İSMETPAŞA MAH. AZERBAYCAN BUL. NO:25 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASI KAT:2 DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saati

:

26.12.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 2.KISIM ( Enzim) kısmında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-DOKUMAN SATIŞ VE İNCELEME SERVİSİ-İSMETPAŞA MAH. AZERBAYCAN BUL. NO:25 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASI KAT:2 DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR