ANKARA TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. ANKARA ŞEKER FABRİKASI

PP ambalaj torbası satın alınacaktır

ANKARA TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. ANKARA ŞEKER FABRİKASI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01024330
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

BAŞKENT 12.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/332679
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
± % 20 toleranslı 1.150.000 ton PP Ambalaj Torbası  Satın alınacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.07.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA ŞEKER FABRİKASI
İLAN

Fabrikamız 2019/2020 Kampanya Dönemi ihtiyacı ± % 20 toleranslı 55cmx100cm ebatlarında 1.150.000 Adet PP Ambalaj Torbası mal alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
İhale Kayıt No : 2019/332679
1-İdarenin
a-) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km Etimesğut/ANKARA
b-) Telefon No : 0 312 293 44 00
c-) Faks No : 0 312 244 90 78
2-İhale Konusu Malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : ± % 20 toleranslı 1.150.000 ton PP Ambalaj Torbası
Satın alınacaktır.
b) Teslim yeri : Ankara Şeker Fabrikası Malzeme ambarı
c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yüklenicinin işe başlama talimatını aldığı tarihten itibaren işe başlanacak olup, ihale konusu mallar Teknik Şartname eki Aylık Sevkiyat Programına uygun olarak ve muntazam partiler halinde peyderpey 31.12.2019 tarihine kadar teslim edilecektir.
3-İhalenin
a-) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu
b-) Tarihi ve Saati : 22.07.2019 Saat 14:00

4)-İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ₺. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.
8- Polipropilen torbalar "Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği" (R.G. : 29.12.2011 tarih 28157 sayılı 3. mükerrer) ile "Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği" (Tebliğ No: 2013/34) hüküm ve esaslarına uygun olarak üretilecektir. "Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testi için Temel Kurallar Tebliği" (Tebliğ No: 2005/34) ve "Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği" (Tebliğ No: 2013/35) hükümlerine göre polipropilen ambalaj torbalarına ait (Referans 03.03 numaralı, katı halde kristal ya da toz şeker için Gıda Benzeri E ile) son 1 (bir) yıl içinde yaptırılmış "Toplam Migrasyon Testi Analiz Raporu"nu İdareye teslim edilecektir. İdareye bu analiz raporunu teslim etmeyen ve analiz sonucu uygun olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
9-Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
10-İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge: İşletme Kayıt Belgesi
11-Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR