KARAPINAR İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

Portatif küçükbaş hayvan çadırı satın alınacaktır

KARAPINAR İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01198315
Şehir : Konya / Karapınar
Yayınlandığı Gazeteler

YEŞİLPINAR 29.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/384508
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
30 Metre Uzunluğunda Ve 8 Metre Genişliğinde 300 Başlıklık Portatif Küçükbaş Hayvan Çadırı Alımı Yapılacaktır... Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.08.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Karapınar - Konya
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

PORTATİF KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÇADIRI SATIN ALINACAKTIR

30 METRE UZUNLUĞUNDA VE 8 METRE GENİŞLİĞİNDE 300 BAŞLIKLIK PORTATİF KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÇADIRI ALIMI YAPILACAKTIR mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/384508
1-İdarenin
a) Adı : TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : İpekçi Mahallesi Şehit Ramazan Emre Ala caddesi 3 42400 - KARAPINAR/KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 03327556906 - 3327556907
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 30 METRE UZUNLUĞUNDA VE 8 METRE GENİŞLİĞİNDE 300 BAŞLIKLIK PORTATİF KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÇADIRI ALIMI YAPILACAKTIR
b) Niteliği, türü ve miktarı : 30 METRE UZUNLUĞUNDA VE 8 METRE GENİŞLİĞİNDE 300 BAŞLIKLIK PORTATİF KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÇADIRI ALIMI YAPILACAKTIR
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KONYA İLİ KARAPINAR İLÇESİ MERKEZ MAHALLE VE YAYLALARI DAHİL OLMAK ÜZERE NAKLİYE VE TÜM YASAL GİDERLER DAHİL YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR
ç) Süresi/teslim tarihi : KARAPINAR MERKEZ VE YAYLALARI
d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞME İMZA TARİHİNDEN SONRA 90 DOKSAN TAKVİM GÜNÜDÜR

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.08.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : KARAPINAR İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
1- KAPASİTE RAPORU
2- YERLİ MALI BELGESİ
3-GARANTİ BELGESİ YERİNDE KULLANILMAK ÜZERE FİRMA TAAHHÜT BELGESİ
4-FAALİYET İLE İLGİLİ OLARAK TİCARET ODA BELGELERİ
5-KULLANILAN PROFİLLERİN TS BELGELERİ
6-ALEV YÜRÜMEZ BELGESİ
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
PORTATİF AĞILDA KULLANILAN DIŞ BRANDA EN AZ 2 (İKİ) YIL YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN GARANTİ TAHHAHÜT KAPSAMINDA OLMALI 2 YIL İÇERİSİNDE İŞÇİLİKTEN VE GÜNEŞDEN MEYDANA GELEBİLECEK YANMA VE DÖKÜLMELERE KARŞI OLUŞABİLECEK AKSAKLIKLAR İÇİN SERVİS HİZMETİ VERİLEREK SERVİS ÜCRETİ VE MALZEME GİDERLERİ NAKLİYE DAHİL YÜKLENİCİ FİRMAYA AİT OLMALIDIR.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
KURULACAK PORTATİF ÇADIR VE AĞILLARIN TEKNİK ŞARTANMEDE YER ALAN TEKNİK KRİTERLERE UYGUNLUĞUNU BELİRLEMEK AMACIYLA İHALE DOSYASINDA TEKNİK BİLGİLERİN YER ALDIĞI KATALOG TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAPLARI VE AÇIKLAMALARI İÇEREN DOKÜMAN İLE FOTAĞRAF KONULACAKTIR.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1- KAPASİTE RAPORU 2- YERLİ MALI BELGESİ 3-GARANTİ BELGESİ YERİNDE KULLANILMAK ÜZERE FİRMA TAAHHÜT BELGESİ 4- KAMU İHALE KURUMUNDAN TEK SEFERDE ALINMIŞ 18 ADET 30 METRE UZUNLUĞUNDA 8 METRE GENİŞLİĞİNDE 4320 M2 İŞ BİTİRME BELGESİ FAALİYET ALANINDA KULLANILAN PROFİLLERİN TS BELGELERİ 5-ALEV YÜRÜMEZ BELGESİ

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR