DZ.K.K. İSTANBUL DENİZ İKMAL GRUP KOMUTANLIĞI

Porselen sofra eşyası alınacaktır

DZ.K.K. İSTANBUL DENİZ İKMAL GRUP KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00940740
Şehir : İstanbul / Pendik
Yayınlandığı Gazeteler

ÖNCE VATAN 06.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/28735
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 KISIM 33 KALEM PORSELEN SOFRA EŞYASI ALIMININ MİKTARI VE TÜRÜ İHALE DOKÜMANI EK-A İHTİYAÇ LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.02.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KUZEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI ALTKAYNARCA-PENDİK/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2 KISIM 33 KALEM PORSELEN SOFRA EŞYASI ALIMI

İSTANBUL DENİZ GRUP K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI


2 KISIM 33 KALEM PORSELEN SOFRA EŞYASI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/28735
1-İdarenin
a) Adresi : İSTANBUL DENİZ İKMAL GRUP KOMUTANLIĞI 34890 ALTKAYNARCA- PENDİK/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2164939494 - 2164940825
c) Elektronik Posta Adresi : istanbultedarik@dzkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 KISIM 33 KALEM PORSELEN SOFRA EŞYASI ALIMININ MİKTARI VE TÜRÜ İHALE DOKÜMANI EK-A İHTİYAÇ LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İSTANBUL DENİZ İKMAL GRUP KOMUTANLIĞI SÖZLEŞME YÖNETİM KISIM AMİRLİĞİ ALTKAYNARCA-PENDİK/İSTANBUL
c) Teslim tarihi : 2 Kısım 33 Kalem Porselen Sofra Eşyası Alımı yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasını müteakip (sözleşmenin imzalandığı günü takip eden günden itibaren) işe başlayacak; 60 (Altmış) takvim günü içerisinde bir defada teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KUZEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI ALTKAYNARCA-PENDİK/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 28.02.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
İhale konusu işe yönelik malzemelerin üreticisine ait Türk Standardları Enstitüsü'nden alınmış TS 10850 uygunluk belgesinin (Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi) istekli firma tarafından teklifi ile birlikte sunulması gerekmektedir. Bahse konu uygunluk belgesi muayene aşamasında da Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığına teslim edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kuzey Deniz Saha Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı (34890) Altkaynarca-Pendik/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KUZEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI ALTKAYNARCA-PENDİK/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR