KIZILCAHAMAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Polietilen tüp torba, jüt, naylon çuval ve nikah fidanı kabı alınacaktır

KIZILCAHAMAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00859988
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

HABER VAKTİM 08.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SONSÖZ 08.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/433423
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tüp 11X25 (Açılmış Hali 19x30) 4000 kg Torbalı ( Körüklü) 13x30 2000 kg 50kg'lik Çuval 10000 Adet Jüt (Yer Örtüsü) 5000 metrekare Nikah Fiidanı Ambalaj Kabı 10000 Adet Nikah Fidanı Etiketi 10000 Adet Nikah Fidanı Kurdelesi 10000 Adet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.09.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstanbul Yolu Üzeri Kızılcahamam- ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KIZILCAHAMAM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


POLİETİLEN TÜP TORBA, JÜT, NAYLON ÇUVAL VE NİKAH FİDANI KABI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/433423

1-İdarenin
a) Adresi : GAZI MUSTAFA KEMAL PASA MAHELLESI ISTANBUL YOLU ÜZERI 1/1 06890 ORMAN İŞLETME SERPM KIZILCAHAMAM/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3127361131 - 3127361045
c) Elektronik Posta Adresi : kizilcahamamisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tüp 11X25 (Açılmış Hali 19x30) 4000 kg Torbalı ( Körüklü) 13x30 2000 kg 50kg'lik Çuval 10000 Adet Jüt (Yer Örtüsü) 5000 metrekare Nikah Fiidanı Ambalaj Kabı 10000 Adet Nikah Fidanı Etiketi 10000 Adet Nikah Fidanı Kurdelesi 10000 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü, Kızılcahamam Fidanlık Şefliğine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstanbul Yolu Üzeri Kızılcahamam- ANKARA
b) Tarihi ve saati : 20.09.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Tüp ve Torbanın yapıldığı hammaddelerin 1’er kg. lık numuneleri ile her Tüp veya Torbanın Teknik Şartnamede Belirtilen Özelliklere ve sayıya uygunluğunu gösteren numunelerinden en az 1’ er kg. ve1 adet Nikah Fidanı Kabının ihale zarfı ile birlikte teslim edilmesi zorunludur.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstanbul Yolu Üzeri Kızılcahamam- ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstanbul Yolu Üzeri Kızılcahamam- ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR