SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Poli alüminyum klorür hidroksit sülfat alınacaktır

SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01033953
Şehir : Samsun / Atakum
Semt-Mahalle : DENİZEVLERİ MAH. / ATAKUM
Yayınlandığı Gazeteler

SAMSUN 05.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/357585
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kısım I için 750 ton Poli Alüminyum Klorür Hidroksit Sülfat (SELAHATTİN EREREN, BAFRA NEBİYAN, ÇARŞAMBA SEFALI, KAVAK MERKEZ İAT) Kısım II için 150 ton Poli Alüminyum Klorür Hidroksit Sülfat (VEZİRKÖPRÜ-HAVZA İAT) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SASKİ Genel Müdürlüğü İhale Salonu Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı 228. Sok. No:8 55200 Atakum/SAMSUN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

POLİ ALÜMİNYUM KLORÜR HİDROKSİT SÜLFAT ALIMI
SAMSUN B.B. SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


POLİ ALÜMİNYUM KLORÜR HİDROKSİT SÜLFAT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/357585

1-İdarenin
a) Adresi : Denizevleri Mah. Atatürk Bulvarı 228. Sok. No :8 55200 ATAKUM/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası : 3623112000 - 3624324445
c) Elektronik Posta Adresi : bilgi_islem@saski.gov.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı : Kısım I için 750 ton Poli Alüminyum Klorür Hidroksit Sülfat (SELAHATTİN EREREN, BAFRA NEBİYAN, ÇARŞAMBA SEFALI, KAVAK MERKEZ İAT) Kısım II için 150 ton Poli Alüminyum Klorür Hidroksit Sülfat (VEZİRKÖPRÜ-HAVZA İAT)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yerleri : -Kısım I Teslimat Yeri: Talep edilen kimyasala ilişkin teknik özelliklere uygun olacak şekilde 750 ton Poli Alüminyum Klorür Hidroksit Sülfat kimyasalı Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisine, Bafra Nebiyan İçme Suyu Arıtma Tesisine, Çarşamba Sefalı İçme Suyu Arıtma Tesisine, Kavak İçme Suyu Arıtma Tesisine teslim edilecektir. İleride kurumumuza dâhil olabilecek arıtma tesislerine ihtiyaç duyacağı miktarlarda teklif birim fiyat cetvelindeki talep edilen miktarı aşmayacak şekilde kimyasala ait özelliklere sahip ürünler talep edilebilecektir. -Kısım II Teslimat Yeri: Talep edilen kimyasala ilişkin teknik özelliklere uygun olacak şekilde 150 ton Poli Alüminyum Klorür Hidroksit Sülfat kimyasalı Havza İçme Suyu Arıtma Tesisine ve Vezirköprü Başalan Grubu İçme Suyu Arıtma Tesisine teslim edilecektir. -İleride kurumumuza dâhil olabilecek arıtma tesislerine ihtiyaç duyacağı miktarlarda teklif birim fiyat cetvelindeki talep edilen miktarı aşmayacak şekilde Kısım I- veya Kısım II’de yer alan özelliklere sahip ürünler talep edilebilecektir.
c)Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 365 gün içerisinde Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda partiler halinde ve teklif birim fiyat cetvelinde Kısım I ve Kısım II’de yer alan teknik özelliklere uygun olacak şekilde teslim edilecektir. Her alım öncesinde İdare POLİ ALÜMİNYUM KLORÜR HİDROKSİT SÜLFAT sevkiyat formunu yüklenicinin ihale aşamasında bildireceği mail adresine gönderecektir. Yüklenici mail aldığını teyit edecektir. Samsun-SASKİ tarafından PACS kimyasal ihtiyacı yükleniciye e-posta ile bildirildikten sonra PACS kimyasalı ihtiyaç bildirilen tesise yüklenicinin sorumluluğunda ve en geç 3 gün içinde teslim edilecektir. Sipariş aşaması tamamlandıktan sonra Poli Alüminyum Klorür Hidroksit Sülfat taşıyan araç Samsun-SASKİ Derebahçe Şantiyesinde bulunan kantara girecek İdare personeli eşliğinde, aracın dolu ve boş hali tartılacaktır. Fatura tutarı kantar fişine göre yapılacaktır. Araç Samsun-SASKİ Derebahçe Şantiyesinde yer alan kantara gireceğinden kantara girme saatleri mesai saati saatleri baz alınarak düzenlenecektir. (Haftaiçi 08.00-17.00 Cumartesi 08.00-13.00) Teslimat zamanının belirtilen mesai saatleri dışına denk gelmesi halinde İdarenin onayladığı bir kantarda idare personeli ile birlikte Poli Alüminyum Klorür Hidroksit Sülfat taşıyan araç kantara girecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SASKİ Genel Müdürlüğü İhale Salonu Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı 228. Sok. No:8 55200 Atakum/SAMSUN
b) Tarihi ve saati : 02.09.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
d) Adaylar veya İsteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettikleri mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolejik ürün deneyim belgesi,
İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler verecekse;
1) Yetkili firmaya ait isteklinin imalatçı olduğunu gösteren ( a, b, c, d ) belgeleren birini
2) Yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi
3) İmza beyannmamesi veya imza sirkülerini
sunmak zorundadır
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Ürünün kullanımı esnasında oluşacak sorunların çözümüne yönelik, İdare firmadan teknik destek isteyebilecektir. Teknik desteği sağlayacak personelin yazılı olarak talep edilmesine müteakip, firma gerekli olan desteği 24 saat içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, İdare sözleşme hükümlerini uygulamakta serbesttir.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
Firma, ilgili TS EN 17034 standardına uygun olduğuna dair belgeye sahip olmalıdır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1) Teklif edilen ürüne ait son bir yıl içerisinde Tübitak, TSE, akredite olmuş Üniversite veya özel labaratuvarların herhangi birinden alınmış olan kimyasal analiz değerleri (teknik spesifikasyon) gösteren analiz raporu
2) Ürüne ait güvenlik bilgi formu

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Denizevleri Mah. Atatürk Bulv. 228. Sok. No:8 Atakum/SAMSUN SASKİ Genel Müdürlüğü Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR