HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Plentaltı yama satın alınacaktır

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01049860
Şehir : Hatay
Yayınlandığı Gazeteler

İSKENDERUN 13.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/436866
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
10.400 TON ASFALT YAMA TEMİNİ (İDARE KAMYONLARI İLE TAŞINACAK) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
İDARE KAMYONLARI İLE ASFALT PLENTİNDEN ALINACAKTIR.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.10.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
CUMHURİYET MAHALLESİ ADNAN MENDERES CADDESİ NO:4 Antakya/HATAY - HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN TOPLANTI SALONU KAT : 3
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PLENTALTI YAMA SATIN ALINACAKTIR
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI


İSKENDERUN-ARSUZ-BELEN İLÇELERİNİN YOL ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE PLENTALTI YAMA alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/436866

1-İdarenin
a) Adresi : CUMHURİYET MAHALLESİ ADNAN MENDERES CADDESİ NO:4 ANTAKYA/HATAY
b) Telefon ve faks numarası : 3262149190 - 3262157655
c) Elektronik Posta Adresi : mbelli118@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 10.400 TON ASFALT YAMA TEMİNİ (İDARE KAMYONLARI İLE TAŞINACAK)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İDARE KAMYONLARI İLE ASFALT PLENTİNDEN ALINACAKTIR.
c) Teslim tarihi : İŞE BAŞLAMA TARİHİNE MÜTEAKİP MALLAR İDARE KAMYONLARI İLE ASFALT PLENTİNDEN ALINARAK 31.12.2019 TARİHİNE KADAR MALLARIN TAMAMI TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : CUMHURİYET MAHALLESİ ADNAN MENDERES CADDESİ NO:4 Antakya/HATAY - HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN TOPLANTI SALONU KAT : 3
b) Tarihi ve saati : 07.10.2019 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
SICAKLIK KAYBININ 10 DERECEYİ AŞMAMASI VE PLENTALTI MALZEMENİN İDARE KAMYONLARIYLA TAŞINACAK OLMASI SEBEBİYLE NAKLİYE MESAFELERİNİN UZAMAMASI VE MAKİNE PARKIMIZIN İSKENDERUN'DA BULUNMASINDAN DOLAYI ASFALTIN PLENTTEN İŞ BAŞINA NAKİL TAŞIMA MESAFESİ İSKENDERUN KAYMAKAMLIĞINA 75 KM'Yİ AŞMAYACAKTIR. İSTEKLİLERİN KURULU PLENTİNİN İSKENDERUN KAYMAKAMLIĞINA AZAMİ UZAKLIĞI 75 KM'Yİ AŞMADIĞINI GÖSTERİR KİLOMETRELERİ ÜZERİNE İŞLENMİŞ UYDU GÖRÜNTÜSÜ VEYA KARAYOLLARI HARİTASINI VE HATAY SINIRLARI İÇERİSİNDE KURULU ASFALT PLENTİNE AİT ÇED (ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME) BELGESİNİ İHALE TEKLİF ZARFINDA SUNMASI ZORUNLUDUR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar CUMHURİYET MAHALLESİ ADNAN MENDERES CADDESİ NO:4 Antakya/HATAY - HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - İHALE BİRİMİ KAT : 3 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR