KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Plent altı asfalt ve emülsiyon satın alınacaktır

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01149182
Şehir : İstanbul / Kadıköy
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DEVİR 12.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/134614
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
9.000,00 ton Plent Altı Tip-2 Asfalt ve 33,00 ton Katyonik Asfalt Emülsiyonu (CRS-1 Tipi) Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 2 Kat:4 A Blok Oda No: 506 Hasanpaşa 34722 Kadıköy/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KADIKÖY İLÇESİ 2020 YILI PLENT ALTI ASFALT VE EMÜLSİYON ALIMI

KADIKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kadıköy İlçesi 2020 Yılı Plent Altı Asfalt ve Emülsiyon Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/134614
1-İdarenin
a) Adresi : Kurbağalıdere Cad. No:2 34722 Hasanpaşa KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165425000 - 2163459143
c) Elektronik Posta Adresi : fen.isleri@kadikoy.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 9.000,00 ton Plent Altı Tip-2 Asfalt ve 33,00 ton Katyonik Asfalt Emülsiyonu (CRS-1 Tipi) Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Asfalt üretim tesisinden idareye ait araçlar ile alınacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 180 gün içerisinde asfalt üretim tesisinden idareye ait araçlar ile alınacaktır:

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 2 Kat:4 A Blok Oda No: 506 Hasanpaşa 34722 Kadıköy/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 07.04.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Tekliflerin değerlendirilmesinde; Karayolları Genel Müdürlüğü’ nün 07.005/K ve 07.006/K poz numaralı nakliye formüllerine göre asfalt alımı yapılacak tesisin Kadıköy Belediyesi Yenisahra Yol Bakım Birimine olan mesafesi göz önünde bulundurularak en avantajlı teklif belirlenecektir. Asfalt alımı yapılacak tesis İstanbul Anadolu Yakasında kurulu olacaktır. Tesis açık adresi teklif kapsamında belirtilecektir. Teklif bedeli ile taşıma maliyetinin toplamı en düşük olan teklif en avantajlı tekliftir.
F=1,25xKx0,00017x√MxA= …TL (M ≤ 10.000m)
F=1,25xKx(0,0007xM/1000 + 0,01)xA= …TL (M > 10.000m)
K=380, A= 1,75, M= metre cinsinden taşıma mesafesidir.
En Avantajlı Teklif= Teklif Bedeli+Fx9033=….TL olarak belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 2 Kat:4 A Blok Oda No:510 Hasanpaşa 34722 Kadıköy/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR