BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Plastik ve temizlik malzemeleri satın alınacaktır

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00908641
Şehir : İstanbul / Beyoğlu
Semt-Mahalle : EVLİYA ÇELEBİ MAH. / İSTİKLAL
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASYA 02.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/619603
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
123 KALEM (plastik ve temizlik malzemeleri) MAL ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. İMP No:50 Tepebaşı -Beyoğlu/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PLASTİK VE TEMİZLİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

BEYOĞLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PLASTİK VE TEMİZLİK MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/619603

1-İdarenin
a) Adresi : EVLİYA ÇELEBİ MAHALLESİ MEŞRUTİYET CADDESİ IMP ALTI NO:50 34433 TEPEBAŞI BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122527754 - 2122520085
c) Elektronik Posta Adresi : destek@beyoglu.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 123 KALEM (plastik ve temizlik malzemeleri) MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Beyoğlu Belediye Başkanlığı Aş Evi mutfağı ve Kefken Çevre Yaz kampı yemekhanesi.
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren başlayacak, 31.12.2019 tarihine kadar plastik ve temizlik malzemeleri talebe göre (peyderpey), kurumun istediği şekilde hazırlanarak teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. İMP No:50 Tepebaşı -Beyoğlu/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 27.12.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teknik Şartnamede belirtilen (Servis Peçete, Dispenser Peçete, Rulo Havlu, Tuvalet kağıdı, Sıvı bulaşık deterjanı, Sıvı el sabunu, Çamaşır mak. Deterjanı matik, Bulaşık Eldiveni, Bulaşık Teli Top tel, Muşamba Bulaşık Önlüğü, Lateks Muayene Eldiveni, Masa Örtüsü, Battal Boy Çöp poşeti, Ağız Maskesi, Plastik çatal-kaşık-bıçak-kürdan-1 gr tuz- Islak mendil-peçete seti, Kireç ve Pas Sökücü, Sup Kase, Sup kase kapağı, Mikrofiber Bez, Çöp torbası endüstriyel, Orta Boy Çöp Torbası, Oto Fırçası, Islak Mop Tutucu Aparat, Islak Mop Püskülü, Nemli Mop Püskülü Katkesikli, Çift Kovalı Temizlik Seti, İçten Çekmeli Kağıt Havlu, Krem Yüzey Temizleyici, Çamaşır Suyu Yoğun Kıvam, Genel Yüzey Temizleyici, Hava Ferahlatıcı Oda Spreyi, Paslanmaz Çelik Temizleyici, Ahşap temizleyici Sprey, Z katlamalı Kağıt Havlu, Askılı Koku Giderici numunelerine uygun olacaktır. İstekliler malzemelerin numunelerini İhale İşleri şefliğinde göreceklerdir. Mal tesliminde numunelerine uygun olan malzemeler teslim alınacaktır. Numunelerine uygun olmayan malzemeler teslim alınmayacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu kurumu ve özel şirketlere yapılan plastik ve temizlik malzemeleri alımı işleri benzer iş olarak kabul edilir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale İşleri Şefliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İhale İşleri Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR