HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Plastik sandalye ve masa satın alınacaktır

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01075785
Şehir : Hatay
Yayınlandığı Gazeteler

HATAY ASİ 02.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/542477
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5.000 ADET PLASTİK SANDALYE VE 500 ADET AÇILIR - KAPANIR PLASTİK MASA MAL ALIMI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.11.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
CUMHURİYET MAHALLESİ ADNAN MENDERES CADDESİ NO:4 Antakya/HATAY - HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN TOPLANTI SALONU - KAT : 3
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PLASTİK SANDALYE VE AÇILIR - KAPANIR PLASTİK MASA SATIN ALINACAKTIR

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Plastik Sandalye Ve Açılır - Kapanır Plastik Masa mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/542477

1-İdarenin
a) Adı : HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : CUMHURİYET MAHALLESİ ADNAN MENDERES CADDESİ NO:4 ANTAKYA/HATAY
c) Telefon ve faks numarası : 3262149190 - 3262157655
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Plastik Sandalye Ve Açılır - Kapanır Plastik Masa
b) Niteliği, türü ve miktarı : 5.000 ADET PLASTİK SANDALYE VE 500 ADET AÇILIR - KAPANIR PLASTİK MASA MAL ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA BAĞLI MAKİNE İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLECEKTİR.
ç) Süresi/teslim tarihi : YÜKLENİCİ, BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE İSTENİLEN TÜM MALLARI, 25 ARALIK 2019 TARİHİNE KADAR TESLİM EDECEKTİR.
d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP 5 GÜN İÇERİSİNDE İŞE BAŞLANACAKTIR.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.11.2019 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : CUMHURİYET MAHALLESİ ADNAN MENDERES CADDESİ NO:4 Antakya/HATAY - HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN TOPLANTI SALONU - KAT : 3


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
1- İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN SANAYİ SİCİL BELGESİ,
2- İSTEKLİNİN ÜYESİ OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN KAPASİTE RAPORU,
3- İSTEKLİNİN KAYITLI OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN İMALAT YETERLİK BELGESİ,
4- İSTEKLİNİN KAYITLI OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN İSTEKLİ ADINA DÜZENLENMİŞ VE TEKLİF ETTİĞİ MALA İLİŞKİN YERLİ MALI BELGESİ,
5- İSTEKLİNİN ALIM KONUSU MALI ÜRETTİĞİNE İLİŞKİN OLARAK İLGİLİ MEVZUAT UYARINCA YETKİLİ KURUM VE KURULUŞLARCA DÜZENLENEN VE İSTEKLİNİN ÜRETİCİ VEYA İMALATÇI OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELER.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
- İSTEKLİLER; TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN VERİLMİŞ VE MALLARIN TESLİM SÜRESİNE KADAR GEÇERLİLİĞİ OLAN TSE UYGUNLUK BELGELERİNİ (TS EN 581-1 VE TS EN 581-2) TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE SUNMAK ZORUNDADIRLAR.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
- İSTEKLİLER, BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE İSTENEN/BELİRTİLEN TÜM MALLARA AİT EN AZ 1’ER (BİRER) ADET TEKNİK ŞARTNAMEDE İSTENEN/BELİRTİLEN ÖZELLİKLERDEKİ NUMUNEYİ, İHALEDEN SONRA İSTEKLİLERE EKAP ÜZERİNDEN GÖNDERİLECEK TEBLİGATTA YER ALAN ADRESE, BELİRTİLEN TARİH VE SAATE KADAR İDARENİN YETKİLİ PERSONELİNE/PERSONELLERİNE SUNMAK ZORUNDADIRLAR. (KARGO İLE GÖNDERİLEN NUMUNELER KESİNLİKLE KABUL EDİLMEYECEKTİR. NUMUNELERİN İDAREYE TESLİMİ, BİZZAT İSTEKLİ FİRMA YETKİLİSİ VEYA NOTER ONAYLI VEKÂLETNAME VERİLMİŞ YETKİLİ TARAFINDAN YAPILACAKTIR.)
- NUMUNELER, İHALE SONRASINDA İSTENİLECEKTİR. BU NEDENLE İSTEKLİLER NUMUNELERİ, EKAP ÜZERİNDEN ATILACAK TEBLİGATTA YER ALAN BİLGİYE GÖRE (ADRES, TARİH VE SAATTE) GETİRECEKLERDİR.
- İSTEKLİLER, İDARENİN EKAP ÜZERİNDEN GÖNDERİLECEK TEBLİGATTA NUMUNELERİ İSTEMESİ DURUMUNDA, NUMUNELERİN ÜZERLERİNE FİRMALAR KENDİ ETİKETLERİNİ/BİLGİLERİNİ BULUNDURACAKLARDIR.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR