KIZILCAHAMAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Plastik kasa, çuval, saksı, karton kutu, kurdele, sticker ve naylon poşet alınacaktır

KIZILCAHAMAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/468315
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Plastik Kasa (52x36x31 600 Ad Çuval (60x120) 10,000 Ad Saksı 33 Litrelik 1,000 Ad Nikah Fidanı Kabı 5,000 Ad Sticker10,000 Ad Kurdale 5,000 Ad Karton Kutu 2,000 Ad 11x25 Tüp Torb 4,000 Kg 13x30 Repi Torb 2,000 Kg Naylon Poşet 1,000 Kg Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KIZILCAHAMAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, MÜDÜR YARDIMCISI ODASI
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KIZILCAHAMAM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Plastik Kasa, Çuval, Saksı, Nikah Fidanı kabı, Karton Kutu, Kurdele, Sticker, Tüp Torba ve Naylon Poşet mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/468315

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KIZILCAHAMAM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : GAZI MUSTAFA KEMAL PASA MAHELLESI ISTANBUL YOLU ÜZERI 1/1 06890 ORMAN İŞLETME SERPM KIZILCAHAMAM/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3127361131 - 3127361045
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Plastik Kasa, Çuval, Saksı, Nikah Fidanı kabı, Karton Kutu, Kurdele, Sticker, Tüp Torba ve Naylon Poşet
b) Niteliği, türü ve miktarı : Plastik Kasa (52x36x31 600 Ad Çuval (60x120) 10,000 Ad Saksı 33 Litrelik 1,000 Ad Nikah Fidanı Kabı 5,000 Ad Sticker10,000 Ad Kurdale 5,000 Ad Karton Kutu 2,000 Ad 11x25 Tüp Torb 4,000 Kg 13x30 Repi Torb 2,000 Kg Naylon Poşet 1,000 Kg
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü, Kızılcahamam Fidanlık Şefliğine teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Malzemeler idarenin yetkilendirdği bir kişi nezaretinde mesai saatleri içersinde Kızılcahamam Fidanlık şefliğine teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakkip işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.10.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : KIZILCAHAMAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, MÜDÜR YARDIMCISI ODASI

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Tüp ve Torbanın yapıldığı hammaddelerin 1’er kg. lık numuneleri ile her Tüp veya Torbanın Teknik Şartnamede Belirtilen Özelliklere ve sayıya uygunluğunu gösteren numunelerinden en az 1’ er kg. ve
Birim fiyat teklif cetvelinde bulunan tüp ve torba dışınaki diğer her üründen 1 er adet numunenin, evrakların asılları idareye sunulurken idareye teslim edilmesi zorunludur.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR