KALECİK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ

Plastik ambalaj ve alüminyum kapak satın alınacaktır

KALECİK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01132452
Şehir : Ankara / Kalecik
Yayınlandığı Gazeteler

İLKSAYFA 14.02.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/75866
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
PS 95/200 BASKILI YOĞURT KASESİ: 1.000.000 Adet PS 75/200 BASKILI AYRAN BARDAĞI: 2.000.000 Adet 95/200 BASKILI YOĞURT KASESİ KAPAĞI: 900.000 Adet KAHVALTILIK GRUBU ALT LEVHA: 60.000 Kg Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.03.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü; Halit Cevri Aslangil Mahallesi Seyit BALCI Sk. No:82 Kalecik/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KALECİK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU


AYRAN, YOĞURT, KAHVALTILIK GRUBU PLASTİK AMBALAJ VE ALÜMİNYUM KAPAK MAL ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/75866

1-İdarenin
a) Adresi : Halit Cevri Aslangil Mahallesi Seyit BALCI Sk. No:82 06870 KALECİK/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3128570291 - 3128570298
c) Elektronik Posta Adresi : ab172344@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : PS 95/200 BASKILI YOĞURT KASESİ: 1.000.000 Adet PS 75/200 BASKILI AYRAN BARDAĞI: 2.000.000 Adet 95/200 BASKILI YOĞURT KASESİ KAPAĞI: 900.000 Adet KAHVALTILIK GRUBU ALT LEVHA: 60.000 Kg
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Halit Cevri Aslangil Mahallesi, Seyit Balcı Sokak, No:82 Kalecik/ANKARA Süt ve Süt Ürünleri atölye Deposuna teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanması ile işe başlanıp 31/12/2020 tarihine kadar Talep edilen ürünler peyder pey alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü; Halit Cevri Aslangil Mahallesi Seyit BALCI Sk. No:82 Kalecik/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 09.03.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması.
4.1.7 İsteklinin ortak girişim olması halinde bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
- Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
- Adayın ve isteklilerin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi
- İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu
- İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi;
- Alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde istekli adına düzenlenmiş ve alım olarak belirlediği gıda sicil belgesi ( sertifika) yada istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin üretim izin belgesi,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Baskılı Plastik Ayran Bardakları, Yoğurt Kaseleri ,Kase ve Bardak kapaklarıve Kahvaltılık grubu alt levha ve üst folyo Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü; Halit Cevri Aslangil Mahallesi Seyit BALCI Sk. No:82 Kalecik/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR