BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Piknik masası ve oturma bankı satın alınacaktır

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01076224
Şehir : Bursa / Osmangazi
Yayınlandığı Gazeteler

KENT 04.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/531844
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Piknik Masası 100 adet-Piknik Masası Demonte 700 adet-Oturma Bankı 400 adet-Döküm ayaklı oturma bankı 500 adet-Sapelli lata 500 adet-Çam lata 300 adet- İç kova 40 adet-Döküm ayak 30 takım-Lata Tip1 50 adet-Oturak tahtası 2000 adet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.11.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Destek Hizmetleri Dai.Bşk. İhale Toplantı Salonu Zafer Mah. Ankarayolu Cad. Bodrum 1.Kat No:1 TR-16240 Osmangazi / BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PİKNİK MASASI VE OTURMA BANKI ALIMI İŞİ


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PİKNİK MASASI VE OTURMA BANKI ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/531844

1-İdarenin
a) Adresi : Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mahallesi Ankarayolu Cad. No:1 TR- 16240 OSMANGAZİ/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2244441600 - 2247161206
c) Elektronik Posta Adresi : ihale.sbmd@bursa.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Piknik Masası 100 adet-Piknik Masası Demonte 700 adet-Oturma Bankı 400 adet-Döküm ayaklı oturma bankı 500 adet-Sapelli lata 500 adet-Çam lata 300 adet- İç kova 40 adet-Döküm ayak 30 takım-Lata Tip1 50 adet-Oturak tahtası 2000 adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Alımı yapılan malzemelerin İdarenin göstereceği yere nakli, boşaltma ve istifi yüklenici firmaya aittir. Teslim yeri Bursa Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ambarıdır.
c) Teslim tarihi : 1. Sözleşme tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü içerisinde fiyat teklif cetvelinde belirtilen iş kalemlerinin her birinin %25 i oranında İdaremize teslim edilecek olup ,ürünlerin uygunluğu halinde sözleşme bedelinin %25’ i ödenecektir. 2. Birinci parti ürünlerin tesliminin tamamlanmasından sonra 60 (altmış) takvim günü içerisinde fiyat teklif cetvelinde belirtilen iş kalemlerinin her birinin %25’ lik miktarı İdaremize teslim edilecek olup, ürünlerin uygunluğu halinde sözleşme bedelinin %25’ i ödenecektir. 3, İkinci parti ürünlerin tesliminin tamamlanmasından sonra 60 (altmış) takvim günü içerisinde fiyat teklif cetvelinde belirtilen iş kalemlerinin her birinin %25’ lik miktarı İdaremize teslim edilecek olup ürünlerin uygunluğu halinde sözleşme bedelinin %25’ i ödenecektir. 4, Üçüncü parti ürünlerin tesliminin tamamlanmasından sonra 60 (altmış) takvim günü içerisinde fiyat teklif cetvelinde belirtilen iş kalemlerinin her birinin %25’ lik miktarı İdaremize teslim edilecek olup ürünlerin uygunluğu halinde sözleşme bedelinin %25’ i ödenecektir. 5, Yüklenici; sözleşme tarihinden itibaren 10 (on) takvim günü içerisinde, her üründen 1’er adet olmak üzere İdarenin belirleyeceği yere inceleme amaçlı numune hazırlayacaktır. Numunenin; 3 (üç) takvim günü içerisinde onaylanmasından sonra mal teslimi, sözleşme tarihinden itibaren 240 (ikiyüzkırk) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Destek Hizmetleri Dai.Bşk. İhale Toplantı Salonu Zafer Mah. Ankarayolu Cad. Bodrum 1.Kat No:1 TR-16240 Osmangazi / BURSA
b) Tarihi ve saati : 25.11.2019 - 09:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge, teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite raporunu sunacaktır.
Üretim kapasite raporu düzenlemesi :
Kapasite oranı % 40’dır.Yıllık kapasite raporunda kent mobilyası için üretim miktarı min. 700 (yediyüz) adet veya imalatta kullanılan metal miktarı min. 23300 (yirmiüçbinüçyüz) kğ ve ahşap miktarı min.68 (altmışsekiz) m3 olacaktır.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
e)Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Benzer iş tanımı: Kent mobilyaları imalatı ve/veya satışıdır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Destek Hizmetleri Dai.Bşk. İhale Şb. Md. Zafer Mah. Ankarayolu Cad. Bodrum 1.Kat No:1 TR-16240 Osmangazi / BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR