ERZURUM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Personel koruyucu giyim malzemesı satın alınacaktır

ERZURUM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00980307
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLETİN SESİ 12.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
PUSULA 12.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/175422
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2018 Yılı 51 Adet İlave Personel İçin Koruyucu Giyim Malzeme Alımı İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.04.2019 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Takip Servisi
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ERZURUM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ


2018 YILI 51 ADET İLAVE PERSONEL KORUYUCU GİYİM MALZEME ALIMI İŞİ

ERZURUM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2018 Yılı 51 Adet İlave Personel Koruyucu Giyim Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/175422
1-İdarenin
a) Adresi : Atalar Mahallesi Yönetim Caddesi 25100 YAKUTİYE/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4422355201 - 4422355210
c) Elektronik Posta Adresi : erzurum@csb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2018 Yılı 51 Adet İlave Personel İçin Koruyucu Giyim Malzeme Alımı İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yüklenici, teklifinde belirttiği KGYMleri (Koruyucu Giyim Malzemeleri), sözleşme imzalandıktan sonra idarece kendisine verilecek Personel isim (icmal) listesinde belirtilen her bir çalışan adına malzemenin cinsi, miktarı ve beden ölçüsünü tayin etmek maksadıyla giyim kartı ve benzeri araçlar marifetiyle teklifinde belirttiği teslimat noktaları (mağazalarında) ihtiyaç listesi ve KGYM bilgi formunda belirtilen KGYM lerini ayni olarak verecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici;
1-İdarece kendisine verilecek Personel isim (icmal) listesinde belirtilen her bir çalışana teklifinde belirttiği mağazalarında KGM’ leri ayni olarak verecektir.
2-İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.
3-Yüklenici, teslimat noktasında veya EÇŞİM’ nin uygun göreceği yerde özel bir bölüm hazırlayarak çalışanların KGM’ lerini rahatça incelemelerine imkân sağlayacak ve gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır.
4-KGM ihtiyaç listesinde belirtilen ürünlerin bütün beden ölçüleri teslimat noktasında hazır bulundurulacaktır.
5- Yüklenici, Teknik Şartnamenin ekinde bulunan “Koruyucu Giyim Malzemesi Teslim Tesellüm Tutanağı” nı her bir çalışana imzalattıktan sonra KGM’lerini ayni olarak hak sahiplerine teslim edecektir. Teslim edilen ürünler içerisinde hatalı olanlar var ise yüklenici firma tarafından garanti süresi boyunca 15 (on beş) takvim günü içerisinde yenileri ile değiştirilecektir.
6- Çalışanlar teslimat noktasında bulunan emsal (muadil) KGM talep etmesi halinde; muadil ürünleri indirimli güncel etiket fiyatı üzerinden alabilecektir. Ürünlerin teslim ve takibini kolaylaştırmak için elektronik kart vb. kullanılacaktır. İhtiyaç listesinde belirtilen Kalite Değerleri EÇŞİM tarafından KDV hariç olarak belirlendiği için yüklenici; Burada görülen KGM’nin Kalite Değerlerine KDV’yi ilave ederek toplam kalite bedellerini elektronik kart vb. araçlara yükleyecektir. Buna göre; 1 çalışan için burada görülen toplam değere % 8 KDV eklenmek sureti ile 2018 yılı için Asgari 2.484,00- TL bedel belirlenmiş olup bu bedeli elektronik kart vb. araçlara yükleyecektir. Söz konusu elektronik kart vb.; yüklenicinin teklifi ile birlikte sunduğu mağazalarda satılan bütün markalarda, tüm kampanya ve indirimlerde ki indirimli etiket fiyatlarında geçerli olacak ve sadece hak sahibi tarafından KGM’lerinin teslim alınması için kullanılacaktır. İşlemlerin tam ve eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Takip Servisi
b) Tarihi ve saati : 24.04.2019 - 13:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
1- Erzurum İl sınırları içerisinde teklif verdiği kısımdaki ürünlerinin satıldığı, en az 1 tanesi alışveriş merkezinde (AVM) olmak üzere 2 veya daha fazla mağazası olan veya bu şartları taşıyan mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan istekliler teklif verebilir.
2-İstekliler, KGM teslimatını Erzurum İl sınırları içerisinde bulunan ve teklifinde belirttiği mağazalarının tamamından yapabileceğini belirten bir yazı sunacaktır.
3-İstekliler, İhtiyaç listesindeki Koruyucu giyim malzemelerinden en az 4 (dört) kalemin Yerli Malı olduğunu belirten bir yazıyı ihalede sunacaktır.
4-Mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan istekliler; anlaşma yaptığı firma/firmalardan kendilerine hitaben düzenlenmiş ,şekli ve içeriği Ek-4 te görülen anlaşmayı imzalatarak teklifi ile birlikte sunacaktır. Anlaşmada bulunan imzaların, imzalayan kişilere ait olduğunu doğrulamak amacıyla noterden onaylı imza sirküleri/imza beyannameleri de teklife eklenecektir.
5-İstekliler, Türk Patent Enstitüsünce verilen Tescilli Marka Mağaza olduklarına dair “Marka Tescil Belgesi’ni” teklifleri ile birlikte ihalede sunacaktır. Sunulan Tescilli Marka Mağazalarının, Tescilli Marka Mağazası olup olmadığı Türk Patent Enstitüsünün internet sayfasından kontrol edilecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif ettikleri Koruyucu Giyim Malzemelerinin marka, model ve imalatçısının bilgilerini teknik şartnamenin eki olan “KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ BİLGİ FORMU” unda açık olarak belirteceklerdir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Takip Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Takip Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR