YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ YURTLAR KURUMU ELAZIĞ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Personel kıyafeti (yazlık) alınacaktır

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ YURTLAR KURUMU ELAZIĞ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00984777
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

HABERKENT 22.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GÜNIŞIĞI 22.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/193284
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (Yurt Hizmetleri, Güvenlik, Temizlik, Kalorifer ve Bakım-Onarım) Personellerine 2019 Yılı 265 kişilik Yazlık Giyim Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Yurt Müdürlüklerinin belirtilen adreslerine teslim edilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (Ünv.Mah.Zübeyde Hanım Cad.No:135 Müh.Fak.Üstü)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELAZIĞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ (YURT HİZMETLERİ, GÜVENLİK,TEMİZLİK, KALORİFER VE BAKIM-ONARIM) YAZLIK GİYİM

ELAZIĞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ


Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (Yurt Hizmetleri, Güvenlik,Temizlik, Kalorifer ve Bakım-Onarım) Yazlık Giyim alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/193284

1-İdarenin
a) Adresi : Üniversite Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:135 23040 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ
b) Telefon ve faks numarası : 4242411150 - 4242411154
c) Elektronik Posta Adresi : elazig@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (Yurt Hizmetleri, Güvenlik, Temizlik, Kalorifer ve Bakım-Onarım) Personellerine 2019 Yılı 265 kişilik Yazlık Giyim Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Yurt Müdürlüklerinin belirtilen adreslerine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Yüklenici Firma malın tamamını sözleşme tarihinden itibaren 60 takvim günü içerisinde bir seferde Yurtların idaresine teslim edecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (Ünv.Mah.Zübeyde Hanım Cad.No:135 Müh.Fak.Üstü)
b) Tarihi ve saati : 30.04.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teknik Şartname ve ekindeki görsel ve özelliklere uygunluğu olması gerekir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı EKAP- Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (Ünv.Mah.Zübeyde Hanım Cad.No:135 Müh.Fak.Üstü) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR