TÜRKOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Perdah kumu ve granüler temel malzemesi alınacaktır

TÜRKOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01167280
Şehir : Kahramanmaraş / Türkoğlu
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKOĞLU HABER 27.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/261532
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
750 Ton 0-2 mm Perdah Kum 7.500 Ton Granüler Temel Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Kılılı Mahallesinde bulunan kilit parke üretim şantiyesi depoları
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.06.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Türkoğlu Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü İhale Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

0-2 MM PERDAH KUMU VE GRANÜLER TEMEL MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKOĞLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

0-2 MM PERDAH KUMU VE GRANÜLER TEMEL MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/261532
1-İdarenin
a) Adresi : Fatih Mah. Mahir ÜNAL Cad. No: 22/2 46800 TÜRKOĞLU/KAHRAMANMARAŞ
b) Telefon ve faks numarası : 3446181005 - 3446181135
c) Elektronik Posta Adresi : turkoglu.belediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 750 Ton 0-2 mm Perdah Kum 7.500 Ton Granüler Temel
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İhale konusu tüm malzemeler idarenin Kılılı Mahallesinde bulunan kilit parke üretim şantiyesi depolarına indirilerek teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : İhtiyaç duyulan ihale konusu malzemelerin miktarı günlük yazılı veya sözlü olarak yükleniciye bildirilecek, yüklenici idarenin sözleşmeye bağlı talebini talebin yapıldığı tarihten sonra en geç 1(bir) gün içerisinde yerine getirmek zorundadır. Sözleşme süresince ihtiyaç duyulan malzemeler pey der pey teslim alınacaktır. Parke üretim şantiyesine teslim edilecek ihale konusu malzemeler şantiyede görevli personele irsaliye ve tartı fişi karşılığı verilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Türkoğlu Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü İhale Salonu- Fatih Mah. Mahir ÜNAL Cad.No:22/2 46800 Türkoğlu/KAHRAMANMARAŞ
b) Tarihi ve saati : 05.06.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkoğlu Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü İhale Servisi - Fatih Mah. Mahir ÜNAL Cad.No:22/2 46800 Türkoğlu/KAHRAMANMARAŞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR