ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PE ve koruge boru alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00816927
Şehir : Zonguldak / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

İNANIŞ 04.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/233009
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
7.200 metre Ø 63 mm PN 10 ,975 metre Ø 110 mm PN 25 ,195 metre Ø 125 mm PN 25 ,586 metre Ø 125 mm PN 32 PE100 Borular 2000 metre Ø 150 mm Koruge Kanalizasyon Borusu (SN8) 2000 metre Ø 200 mm Koruge Kanalizasyon Borusu (SN8) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Zonguldak İl Özel İdaresi ek bina ambarları veya İdarenin belirleyeceği ilçe veya köylere teslimi yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.06.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Zonguldak İl Özel İdaresi ( Ek Bina ) İl Özel İdare Sosyal Tesis -Yemekhane Binası İhale Salonu 1.Kat Çaydamar Mevkii, Kokaksu Mah. Merkez/ ZONGULDAK
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ZONGULDAK İLİ MUHTELİF KÖYLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE PE VE KORUGE BORU

ALIMI


ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Zonguldak İli Muhtelif Köylerinde Kullanılmak Üzere PE ve Koruge Boru Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/233009

1-İdarenin
a) Adresi : Kokaksu Mahallesi / Kardeşler Köyü Çaydamar Mevkii 67013 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3722531264 - 3722534752
c) Elektronik Posta Adresi : necdet.koc@icisleri.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 7.200 metre Ø 63 mm PN 10 ,975 metre Ø 110 mm PN 25 ,195 metre Ø 125 mm PN 25 ,586 metre Ø 125 mm PN 32 PE100 Borular 2000 metre Ø 150 mm Koruge Kanalizasyon Borusu (SN8) 2000 metre Ø 200 mm Koruge Kanalizasyon Borusu (SN8)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Zonguldak İl Özel İdaresi ek bina ambarları veya İdarenin belirleyeceği ilçe veya köylere teslimi yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese gönderilecek sipariş yazısından itibaren yüklenici, 45 (Kırkbeş) takvim günü içerisinde sözleşme konusu malları tek partide ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ EK BİNASI AMBARI'na boşaltarak, istifleyerek teslim edecektir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Zonguldak İl Özel İdaresi ( Ek Bina ) İl Özel İdare Sosyal Tesis -Yemekhane Binası İhale Salonu 1.Kat Çaydamar Mevkii, Kokaksu Mah. Merkez/ ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati : 19.06.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi
b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya isteklinin adına düzenlenen kapasite raporu.
c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya isteklinin adına düzenlenen imalat yeterlik belgesi
ç) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya isteklinin adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi.
d) Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösterir belgeler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekliler teklifini, kanalizasyon boru ve ekleme parçaları için TS EN 13476-3+A1 ve contalar için TS EN 681-1 belgeleri , PE borular için TS EN 12201-2+A1 belgesi ile birlikte sunacaklardır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Zonguldak İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 1.Kat ( Ek Bina ) Kokaksu -Merkez/ ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zonguldak İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 1.Kat ( Ek Bina ) Kokaksu-Merkez/ ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR