AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Patoloji ve laboratuvar sarf malzemesi satın alınacaktır

AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01075042
Şehir : Afyonkarahisar
Yayınlandığı Gazeteler

ANA HABER 01.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/535165
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
151 Kısım Basit Biyomedikal Patoloji ve Laboratuvar Sarf Malzeme Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi Dervişpaşa Mah. Dr. Mahmut Hoca Cad. No:26 Afyonkarahisar
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

151 KISIM BASİT, BİYOMEDİKAL, PATOLOJİ VE LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

151 Kısım Basit, Biyomedikal, Patoloji ve Laboratuvar Sarf Malzeme Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/535165
1-İdarenin
a) Adresi : DERVISPASA MAHALLESI DR. MAHMUT HOCA CADDESI 03200 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 2724440430 - 2722147524
c) Elektronik Posta Adresi : khb03.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :151 Kısım Basit Biyomedikal Patoloji ve Laboratuvar Sarf Malzeme
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Afyonkarahisar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Bolvadin Devlet Hastanesi Çay Devlet Hastanesi Dinar Devlet Hastanesi Emirdağ Devlet Hastanesi İscehisar Devlet Hastanesi Sandıklı Devlet Hastanesi Sinanpaşa Devlet Hastanesi Şuhut Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi : Yüklenici idaremize bağlı sağlık birimlerinin sipariş ettikleri tarihten itibaren teknik şartnamede belirtilen süreler içerisinde mal teslimini gerçekleştirecektir. Teknik şartnamede yer almayan mal teslim süreleri için teslim tarihi idaremize bağlı sağlık birimlerinin sipariş ettikleri tarihten itibaren 15 gün içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi Dervişpaşa Mah. Dr. Mahmut Hoca Cad. No:26 Afyonkarahisar
b) Tarihi ve saati : 22.11.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
104. Kalem Spo2/Pulse Metre/Spco Oksijen Saturasyonu Ölçüm Cihazı için teklif verecek firmaların ithalatçı veya satıcı firmanın TSE Hizmet yeri yeterlilik belgesi olmalı ve bu belgede ürünün adı ve markası belirtilerek ihale dosyasında sunulmalıdır.

4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a) İhaleye katılacak istekliler teklif sunacakları tüm ürünler için T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 01.03.2010 tarihinde yayınlanan 2010/11 Sayılı Genelge gereği; ihale tarihi itibarı ile, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB/UTS) kayıtlı olduklarına dair belge sunacaklardır. İsteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB/UTS kaydı sunulması zorunludur. İstekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) tarafından onaylanmış bulunan ürün numarası veya Ürün takip sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi ihale kayıt numarası ve ihale sıra numarası belirterek yazılı olarak teklif dosyasında sunacaklardır. TITUBB veya ÜTS belgesi olmayan ürünlerin alımı yapılmayacaktır. Ancak istekli firmalar UBB be ÜTS kayıt zorunluluğu bulunmayan ürünler için kayıt zorunluluğu bulunmadığına dair yazılı beyanlarını ihale dosyasında sunacaklardır.

b) 1. Kısım Alkol için teklif verecek İstekli firmanın "Tütün, Tütün mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunca "Etil Alkol dağıtımına yetkilendirilmiş firma olması, Piyasaya arz ambalajında ve İlaç için Gıda Alkollü Dağıtım Belgesine haiz olmalı bu belge ihal dosyasında sunulmalı; ayrıca ürünün üretim yerlerindeki analiz raporu ve Hıfzısıhha Enstitüsü'nce yapılmış Türk Kodeksine ve TSE'ye uygun olduğuna dair raporu ihale doyasında sunulacaktır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif ettikleri tüm ürünler için teknik şartnamede yazılı miktarda numune sunmak zorundadır.

İstekliler teknik şartnamede numune sayısı belirtilmeyen ürünler için en az iki adet numune sunmak zorundadır.

İstekliler teklif ettikleri her bir ürünün fiyatı 500,00 TL. Üzerinde ise numune yerine orijinal broşür ya da katalog sunmak zorundadır

Teklif edilen ürünü temsil edecek nitelikte ve miktarda numune, ihale saatinden önce İdare personele teslim edilecek ve bu belge teklif dosyasında sunulması zorunludur. Getirilen numunelerin üzerine, numunelerin hangi ihaleye ve hangi sıra nolu kaleme ait olduğuna dair bilgi istekli tarafından yazılacaktır. Numune teslim etmeyen isteklilerin, numune vermedikleri kalem/kalemler için verdikleri teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Her kalem için ayrı numune örneği verilecek, ortak numune örneği kabul edilmeyecektir. Ürünler kolayca sayılabilecek, taşınabilecek ve depolanabilecek; ayrıca depolama koşullarına dayanaklı, sağlam ambalajlar içinde paketlenmiş olarak teslim edilmelidir. Uhdesinde ihale kalmaları halinde firma, sözleşme süresinin bitiminden itibaren en geç 1 ay içinde, uhdesinde ihale kalmaması halinde, teklif ettiği kalemlere ilişkin sözleşmeler tamamlandıktan sonra en geç 1 ay içinde teslim alacaklardır. Bu süreler dolduktan sonra teslim alınmayan numunelerden dolayı İdaremiz sorumlu değildir. Numune örneğinin kullanılması durumunda, istekliye iade yapılmayacaktır.

98. Kısım el aleti ve cihaz yüzey dezenfektanı aldehitsiz fenolsüz konsantre sıvı için teklif verecek firmalar Ürünün hangi mikroorganizmaya ne kadar sürede etki ettiğini gösteren belgeyi ve Ürünün hazırlanışını ve hangi kullanım alanında ne oranda hazırlanacağına ilişkin tablo teklif dosyasında sunacaklardır.

100. Kalem el aleti ve cihaz yüzey dezenfektanı paresetik asit sıvı için teklif verecek firmalar ürünün etkili olduğu bakterisid, vürisid, fungusid, tüberkülosid, sporisidler için belge yada prospektüsü ihale dosyasında sunmalıdır. Ayrıca firma ürün ile birlikte solüsyon içerisindeki perasetik asit seviyesini ölçmeye yarayan test striplerini her 5 lt. 14 adet olacak şekilde ücretsiz olarak vermelidir ve test stripleri ph ölçer olmayıp solüsyon içerisindeki etken madde aralığını ölçtüğüne dair belge yada prospektüs bilgisini teklif dosyasında sunacaklardır. Ayrıca ürün adına hazırlanmış ürün güvenlik bilgi formu ihale dosyasında sunulmalıdır.

114. Kalem El aleti cihaz yüzey dezenfektan sporosidal mendil için teklif verecek firmalar ürünün bakterilere (TBC dâhil), Virüslere (HBV, HIV, Rotavirüs ve Adenovirüs gibi), mantarlara ve sporlara karşı etkili olmalı ve bu etkinlik]eri gösteren Mikrobiyolojik analiz raporlarını teklif dosyasında sunacaklardır. Ayrıca ürün kullanıldığı cihaz ve yüzeyde aşınma ve korozyona neden olmamalı, buna ilişkin analiz raporları teklif dosyasında sunulmalıdır. Ya da firma tarafından kullanım esnasında aşınma ve korozyon oluşması durumunda bu korozyonun ürün kaynaklı olmasının tespiti halinde oluşacak zararı karşılayacağına dair belgeyi teklifte sunmalıdır.

115. Kalem hidrojen peroksit için teklif verecek firmalar ürüne ait uygulama dozlarında koroziv olmadığını laboratuvar raporları ile kanıtlanmış olmalı ve raporlar ihale dosyasında sunulmalıdır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Tüm kamu veya özel sektör için yapılmış olan medikal, biyomedikal, patoloji ve laboratuvar sarf malzeme alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyonkarahisar İl Sağlık MüdürlüğüDervişpaşa Mah. Dr. Mahmut Hoca Cad. No:26 Afyonkarahisar adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR