İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Patoloji kitleri alınacaktır

İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/611237
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 KALEM PATOLOJİ KİTLERİ ALIMI Sıvı Bazlı Jinekolojik Sitoloji Preparat Hazırlama 6000 test Sıvı Bazlı Jinekolojik Olmayan Sitoloji Preparatı Hazırlama 6000 test Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
D.E.Ü Döner Sermaye İşletmesi Başhekimlik İhale Salonu Balçova-İzmir
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KİT SATIN ALINACAKTIR
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ


2 KALEM PATOLOJİ KİTLERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/611237

1-İdarenin
a) Adresi : Inciralti Kampüsü Mithatpasa Caddesi NO: 56 35340 BALÇOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324122429 - 2324122199
c) Elektronik Posta Adresi : dsi@deu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 KALEM PATOLOJİ KİTLERİ ALIMI Sıvı Bazlı Jinekolojik Sitoloji Preparat Hazırlama 6000 test Sıvı Bazlı Jinekolojik Olmayan Sitoloji Preparatı Hazırlama 6000 test
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvar Deposu'dur.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesine müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği fax numarasına veya elektronik posta adresine yapılacak sipariş bildirimlerinde belirtilen teslim tarihine istinaden, 31/12/2019 tarihine kadar peyder pey merkez laboratuvar depoya yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : D.E.Ü Döner Sermaye İşletmesi Başhekimlik İhale Salonu Balçova-İzmir
b) Tarihi ve saati : 17.12.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen sistemler ve kitler ihale günü ve saatinden itibaren 7 gün (168 saat) içinde patoloji laboratuvarının belirleyeceği koşullar çerçevesinde denenmesi için hazırlanacak ve laboratuvar sorumluları tarafından denenecektir. Her parametre için en az 100 test denenmek üzere verilecektir. Patoloji Laboratuvarı tarafından daha önce kullanılmış ve / veya denenmiş sistem ve / veya kitlerden tekrar demonstrasyon istenmeyebilir.
Teklifle birlikte teknik şartnameye cevap yazısı verilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Sistemde kullanılan solüsyondan preparat hazırlandıktan sonra kalan numuneden HPV-DNA çalışılması için FDA onayının bulunması %1
-Sistemin FDA onayında klasik PAP-Smear yönteminden üstün olduğunun belirtilmesi %1
-Hastadan alınan swabın laboratuvara gönderildiği fıksasyon ve transport kaplarının içeriklerinin kliniklerdeki olası yangın tehlikesine karşı yanıcı olmaması, laboratuvar çalışan sağlığının korunması için toksit olmayan fiksatiflerden (Ethenol) olması %1
-Laboratuvar işgücünden ve zamandan tasarruf için aynı anda en az 1 saatte 48 boyası da tamamlanmış 48 materyalin hazırlanabilir olması ve laboratuvara kurulacak sistemin santrifüj kapasitesi aynı anda en az 48'lik tüp çevirebilmesi %1
-Sistem özellikle kanlı ve mukuslu materyellerde rutin çalışma prosedürüne ek olarak başka bir ek reaktif ile işleme gerek olmamalıdır %1
FİYAT DIŞI UNSURLAR HESAPLAMA ÖRNEĞİ
A firması toplam teklif fiyatı 100.000.TL, B firması toplam teklif fiyatı 102.000.TL olsun.
A firmasının fiyat dışı unsurlar toplam nispi ağırlık oranı %2, B firmasının fiyat dışı unsurlar toplam nispi ağırlık oranı % 5 olsun.
A firması: 100 000 X (%100-%2 ) = 98 000 TL, B firması: 102 000 X (%100- %5) = 96 900 TL
Sonuçta B firmasının toplam teklif fiyatının, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirildiğinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu saptanmıştır.


6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Birimi Balçova / İZMİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar D.E.Ü Döner Sermaye İşletmesi Balçova-İzmir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR