ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Parke taşı, prizma taşı, bordür, oluk taşı ve sınır elemanları satın alınacaktır

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00964181
Şehir : Tekirdağ / Çorlu
Yayınlandığı Gazeteler

DEVRİM 15.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
ÇORLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/115304
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Toplamda 8 (Sekiz) kalemden oluşan; parke taşı, prizma taşı, bordür, oluk taşı ve sınır elemanı mal alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI ENCÜMEN TOPLANTI ODASI
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PARKE TAŞI, PRİZMA TAŞI, BORDÜR, OLUK TAŞI VE SINIR ELEMANI SATIN ALINACAKTIR

ÇORLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PARKE TAŞI, PRİZMA TAŞI, BORDÜR, OLUK TAŞI ve SINIR ELEMANI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/115304

1-İdarenin
a) Adresi : REŞADİYE MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI SALİH OMURTAK CADDESİ NO:139 59860 ÇORLU/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 2826847546 - 2826847563
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@corlu.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplamda 8 (Sekiz) kalemden oluşan; parke taşı, prizma taşı, bordür, oluk taşı ve sınır elemanı mal alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Çorlu Belediyesi Asfalt Şantiyesi ve/veya idarenin şehir içerisinde idare yetkililerinin göstereceği kullanım noktalarıdır.
c) Teslim tarihleri : İstekli firma teknik şartnameye aykırı olmamak üzere İdarenin 8 (Sekiz) kalem kilit taşı, bordür, prizma taşı, oluk taşı ve sınır elemanı ihtiyacını eksiksiz olarak karşılayacaktır. Teslim Yeri: ÇORLU BELEDİYESİ ASFALT ŞANTİYESİ ve/veya idarenin şehir içerisinde idare yetkililerinin göstereceği kullanım noktalarıdır. Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren idarenin belirleyeceği uygun bir zamanda işe başlanarak 31.12.2019 tarihine kadar süre ile orantılı peyder pey teslim alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI ENCÜMEN TOPLANTI ODASI
b) Tarihi ve saati : 11.04.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İsteklilerin,teklif zarfları içerisinde TS 2824 EN 1338, TS 436 EN 1340 ve TS 13686 standartlarını sunmaları zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Alımı yapılacak olan bordür taşlarının TS 436 EN 1340’ a, Tretuar ve Yol kaplamasında kullanılacak olan taşların ( klasik kilitli taş, prizma taş, kumlamalı taş ve diğerleri ) TS 2824 EN 1338’ e ve Oluk Taşlarının TS 13686' a uygun olması ve standartların TSE uygunluk belgelerinin ihale teklif zarfı içerisinde sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü bordür, prizma taşı, kilit taşı ve oluk taşı alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR