BOZYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Parke taşı, bordür taşı ve agrera satın alınacaktır

BOZYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01168688
Şehir : Mersin / Bozyazı
Yayınlandığı Gazeteler

BOZYAZI 03.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
BOZYAZI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2020/270997
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1-KISIM 8240 m2 parke taşı alımı, 1333 adet bordür taşı alımı 2. KISIM 1500 Ton 12-19 mm kırma taş, 750 ton 5-12 mm kırma taş ve 0-12 mm filler Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.06.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BOZYAZI BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:16 BOZYAZI/MERSİN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PARKE TAŞI, BORDÜR TAŞI VE AGREGA SATIN ALINACAKTIR
BOZYAZI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PARKE TAŞI,BORDÜR TAŞI VE AGREGA alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/270997
1-İdarenin
a) Adresi : Merkez Mahallesi ATATÜRK BULVARI 16 33830 BOZYAZI/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3248513007 - 3248513430
c) Elektronik Posta Adresi : info@bozyazi.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1-KISIM 8240 m2 parke taşı alımı, 1333 adet bordür taşı alımı 2. KISIM 1500 Ton 12-19 mm kırma taş, 750 ton 5-12 mm kırma taş ve 0-12 mm filler
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Yüklenicinin şantiyesinden teslim alınacaktır.
c) Teslim tarihi : süresi olan 120 gün içinde malın tamamı idarenin istediği miktarlarda peyder pey olarak teslim alınacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : BOZYAZI BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:16 BOZYAZI/MERSİN
b) Tarihi ve saati : 18.06.2020 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
1. KISIM İÇİN İSTENEN BELGELER TS2824 EN 1338, TS436
2.KISIM İÇİN İSTENEN BELGELER TS706EN12620
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOZYAZI BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:16 BOZYAZI/MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR