PALANDÖKEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Park ve bahçe malzemesi satın alınacaktır

PALANDÖKEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01018305
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 29.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/305460
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
20 AD.DEMİR KAMELYA,100 AD.OTURMA BANKI,300 AD.ÇÖP KUTUSU,2 TK.FITNESS ALETİ,11 AD.TAHTEREVALLI,13.AD.İKİLİ SALINCAK(BAĞ),9 AD.COCUK OYUN GR.( MOD1),1 AD.COCUK OYUN GR.(MOD2),1280 M2KAUÇUK ZEMİN KAPLAMA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.07.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Palandöken Belediyesi İhale Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PALANDÖKEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PARK VE BAHÇE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
PALANDÖKEN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ


PARK VE BAHÇE MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/305460

1-İdarenin
a) Adresi : ADNAN MENDERES MAH. 25070 YENİŞEHİR PALANDÖKEN/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4423170595 - 4423190863
c) Elektronik Posta Adresi : palandoken@palandoken.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
20 AD.DEMİR KAMELYA,100 AD.OTURMA BANKI,300 AD.ÇÖP KUTUSU,2 TK.FITNESS ALETİ,11 AD.TAHTEREVALLI,13.AD.İKİLİ SALINCAK(BAĞ),9 AD.COCUK OYUN GR.( MOD1),1 AD.COCUK OYUN GR.(MOD2),1280 M2KAUÇUK ZEMİN KAPLAMA
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Palandöken Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün göstereceği yerlere montajı ve kurulumu yapılacak ve teslim edilecektir. (MAHAL lİSTESİ iHALE DOK.VERİLMİŞTİR)
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN 5 GÜN İÇERİSİNDE MAHAL LİSTESİNDE BELİRTİLEN İDARENİN GÖSTERECEĞİ YERLERE SIRASIYLA MAL TESLİM EDİLEREK MONTAJ İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Palandöken Belediyesi İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 25.07.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
Teknik şartnamede yer alan tüm ürünler ile ilgili aşağıda istenen ürün uygunluk belgeleri, TÜRKAK onaylı Türk Standartları Enstitüsü kurumundan veya dengi kurumlardan alınmış olmalıdır.
TS EN 1176-1,2,3 ( Oyun Alanı Elemanları İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları )
TS 12427 ( Yetkili servisler – Oyun, spor ve av amaçlı alet ve makineler için – Kurallar ( HİZMET YETERLİLİK BELGESİ )
TS EN 16630 Sabit olarak kurulmuş açık hava egzersiz elemanları ,dış mekan kondisyon aletleri uygunluk belgesi
TSE EN 71-3 standartları gereğince çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu test raporu. (Sözleşme esnasında idareye teslim edilecektir.)
TSE EN 71-2 standartları gereğince polietilen malzemenin Yanmazlık deneyi olumlu Türkçe test raporu. (Sözleşme esnasında idareye teslim edilecektir.)
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü oyun grubu, park elemanları, fitness elemanları teminİ ve montajı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Palandöken Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
• Montaj işleri tamamlandıktan sonra ürünler TSE uzmanı tarafından kontrol ettirilecektir. Tüm masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici işin süresince idareye tahsisli 1 adet dizel yakıtlı binek otomobil (2018 model ve üstü) temin edecek , tahsis edilen araç montaj işleri denetiminde kullanılacaktır. İşyeri tesliminden itibaren 5 gün içerisinde araç teslim edilecektir.(Akaryakıtı idareye ait olmakla birlikte iş süresince aracın genel bakımı, vergi ve kasko bedeli yükleniciye aittir.) Yapılan işlerin kabulü gerçekleştikten sonra araç yükleniciye teslim edilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR